På grunnkurs H i samfunnsmedisin om forskningsmetodikk og kunnskapshåndtering lærer man om PICO-modellen og kunnskapspyramiden. Utfordringen er at samfunnsmedisin handler om så mye mer enn klinisk medisin og pasientbehandling. Så hvor kan samfunnsmedisineren lete etter kunnskap når det handler om problemstillinger som ikke er knyttet til pasienter og sykdom?

PICO

Folkehelsen bestemmes ikke i helsevesenet – allikevel har helsevesenet fått ansvaret for folkehelsen

Kunnskapssenteret for helsetjenesten har ei flott nettside for kunnskapsbasert praksis. Ta en titt på den! Her er mye bra stoff for den som har lyst å jobbe kunnskapsbasert, og finne fram til evidensbasert medisin (EBM). 

Men det er noen utfordringer og paradokser vi må erkjenne, og kanskje til en viss grad akseptere. Mye av det som påvirker folks helse, har ikke med helsetjenesten å gjøre. Til daglig snakker om 90/10-regelen og at det er alt annet enn helsevesenet som avgjør helsen til folk. Dette vet vi som samfunnsmedisinere, og vi forsøker å forstå oss på hvordan vi som samfunnsmedisinere – kanskje de eneste legene som ikke jobber med pasienter – kan bidra på et tverrsektorielt og overordnet nivå. Vi forvalter kunnskap om sykdom og befolkningens helse, og forsøker å bringe dette til torgs på en måte slik at beslutningstakere kan bygge sin politikk på det.

Vi har ikke et eget folkehelsedepartement med folkehelseminister. På alle nivå er utfordringen med å jobbe med folkehelse at det er mer en rød tråd enn et eget tema. Folkehelse angår alle departementer og samfunnsområder, og motsatt. Noe av kjernen i den nye folkehelseloven (2012) var å løfte ansvaret for folkehelsearbeidet opp på et overordnet nivå. Det er ikke lenger helsetjenesten som alene har ansvaret! Dette er en viktig erkjennelse, og fører til at langt flere blir ansvarliggjort i å jobbe for en bedre folkehelse. ”Politikk er intet annet enn medisin i stort», sa den tyske sosialmedisineren Virchow (link).

Allikevel er det helsesektoren som har fått hovedansvaret for å jobbe med folkehelsen i Norge. Faren med det er at vi blir stående for mye fast i nettopp helsesektoren. Selv om Helsedirektoratet har et tydelig tverrsektorielt samfunnsoppdrag («Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå»), så blir det et tydelig fokus på helsetjenesten og pasienter:

 • Folkehelseinstituttet har en rolle som kunnskapsprodusent i helsesystemet.
 • Kunnskapssenteret er kunnskapssenter for helsetjenesten.
 • Kunnskapspyramiden har som mål å knytte sammen all kunnskap med pasientenes journaler.
 • Kunnskapsbasert praksis er basert på en kombinasjon av beste tilgjengelige forskningskunnskap, klinisk ekspertise og pasientenes egne preferanser. (Artikkel i Tidsskriftet)

Dette gjør at det kan være vanskelig for oss å se utenfor helsesektoren når vi leter etter relevant kunnskap, eller leter etter samarbeidspartnere og allierte i arbeidet vårt. Er vi for grodd fast i helsesektoren? Vi blir som leger skolert i skolemedisin, og vi er opplært til å lete etter metoder for å diagnostisere og behandle sykdom. Som samfunnsmedisinere skal vi derimot løfte blikket og være mer opptatt av sammenhengen mellom helse og samfunnsforhold, og de bakenforliggende årsaker til både god og dårlig helse.

Vanskelig å legge fra seg stetoskopet?

Allikevel opplever vi gang etter gang at det kan være vanskelig å ta av seg den hvite frakken og legge fra seg stetoskopet, selv om vi s

Kunnskapspyramiden bygger på kliniske studier innen klinisk medisin.

pesialiserer oss til å bli samfunnsmedisinere som skal ha fokus på befolkningen mer enn individet/pasienten. Både i veiledningsgrupper, på kurs og i det daglige ender vi ofte opp med å tenke «pasienter», «sykdom» og «behandling». Det er kanskje ikke så rart, det er jo det vi er lært opp til? Det handler både om våre egne tankemønster etter mange års medisinsk utdanning, og innarbeidede vaner.

Men kanskje handler det også om at spesialiteten i seg selv ikke klarer å ta steget ut av den kliniske medisinen. Ettersom det er helsevesenet som har fått ansvar for folkehelsearbeidet i Norge, så betyr det at nesten uansett hvor vi befinner oss og hva vi gjør, så er vi innenfor rammene til den boksen som heter «helse». Dette blir også tydelig når vi på grunnkurs om forskningsmetodikk og kunnskapshåndtering omtrent utelukkende lærer om ting som er sterkt knyttet til den kliniske medisin. PICO, RCT-er og kunnskapspyramiden – alt dette har som «nirvana» (øverste ledd i kunnskapspyramiden) at evidensbasert kunnskap skal bakes inn som beslutningsstøtte i de elektroniske pasientjournalene. Hele systemet er altså designet med fokus på pasienter og behandling av sykdom.

Samfunnsmedisinske kunnskapsutfordringer

Det er en del utfordringer som vi kan forsøke å sette ord på:

 1. Det etablerte kunnskapssystemet med PICO-modell og kunnskapspyramiden er først og fremst tilpasset klinisk medisin. Samfunnsmedisin handler om mye mer enn klinisk medisin og helsetjenester, og leger som jobber innen samfunnsmedisin må også søke kunnskap utenfor det som har med helse å gjøre.
 2. Samfunnsmedisinske problemstillinger handler ofte om mer komplekse fenomener, der det ikke er like enkelt å gjennomføre en kontrollert studie og måle effekt i en intervensjonsgruppe versus en kontrollgruppe.
 3. Det er gjort få systematiske oppsummeringer av kvalitativ forskning (kun noen hundre, mot hundretusenvis av reviews av kvantitative studier).
 4. Mye av den kunnskapen som kan være til nytte for de som driver med praksisnær kommunal samfunnsmedisin er å finne i den såkalte «grey litterature» (rapporter, evalueringer av kvalitetsutviklingsprosjekter, veiledere osv). Dette er ikke publisert, og dermed vanskelig å finne.
 5. PICO-modellen er opptatt av sammenheng mellom tiltak (intervensjon) og effekt (endepunkt, outcome). Dette er ikke så lett å dokumentere innen forebyggende og helsefremmende arbeid, der effekten ofte lar vente på seg.
 6. Det er ikke er en lovpålagt oppgave for kommunene å drive med forskning, og så lenge det mangler akademiske miljøer i kommunen og finansiering av FoU-aktivitet, vil dette fortsatt være utfordrende.
 7. I en travel ikke-akademisk kommunal hverdag er vi dessverre ikke så vant med å bruke Cochrane eller andre databaser for å søke kunnskap.
 8. Vi mangler en god lærebok i praksisnær kommunal samfunnsmedisin – kommuneleger må bruke mye tid på å finne kunnskap for å ivareta drift og kvalitetsarbeid. Da blir det mindre tid til å bidra innen forskning og utvikling.

Noen forslag til kunnskapskilder utenfor klinisk medisin

Jeg har i alle mine år som kommuneoverlege og «folkehelsearbeider» forsøkt å finne kilder til innsikt og forståelse utenfor helsevesenet. Her er noen av mine kilder som kanskje kan inspirere andre også:

Oppsummering:

Jeg prøver meg på noen oppsummerende punkt:

 1. Samfunnsmedisinere trenger ikke bare kunnskap som har sin forankring i klinisk medisin. De trenger kunnskap om f.eks. utforming av gode uteområder for å legge til rette for en aktiv befolkning, eller om de skal anbefale kommunen å starte en Frisklivssentral eller ikke.
 2. Den samfunnsmedisinske spesialiteten må bidra til å bygge opp under den tverrfagligheten som preger en samfunnsmedisiners hverdag. Dette kan blant annet gjøres gjennom å bruke foredragsholdere som har en annen forankring enn innen medisin og helse.
 3. Når samfunnsmedisinere blir gode på å finne relevent kunnskap for sitt fagfelt, skapes det grobunn for at flere vil velge å drive med samfunnsmedisinsk forskning og utviklingsarbeid i sine lokalsamfunn.
 4. Kunnskapssenteret og Helsebiblioteket må bli sentrale i å bygge opp og ivareta samfunnsmedisinsk kunnskap, og legge til rette for at FHI kan oppfylle sitt mandat om å skape god folkehelse (og ikke bare gode helsetjenester).

Det blir spennende å se hvilken rolle de kommunale samfunnsmedisinerne klarer å innta når FHI, Hdir, KS og forskningsrådet tar skikkelig fatt på jobben med å få til et kunnskapsløft ute i kommunene! Henger vi med?