I forrige innlegg skrev jeg om Wonca, den internasjonale foreningen for allmennpraktikere. Jeg er opptatt av spennet og sammenhengen mellom allmennmedisin og samfunnsmedisin. Her ser jeg litt nærmere på Folkehelseforeningen (NOPHA) og hvilke rammer vi har for det forebyggende og helsefremmende arbeidet i Norge.

Skjermbilde 2016-07-09 kl. 13.02.04

Folkehelseforeningen

La oss begynne med Folkehelseforeningen, eller Norsk forening for folkehelse som er det lange navnet (engelsk NOPHA – norwegian public health association).

 • Foreningen er nok mest kjent for at de arrangerer den årlige folkehelsekonferansen.
 • Foreningen ble stiftet i 1998.
 • Foreningen arbeider tverrfaglig for en økt forståelse og interesse for forskning, undervisning, formidling, politikkutforming, forvaltning og praksis innen folkehelsearbeid.
 • Fokus settes på en helhetlig tilnærming til forhold som levekår, miljø, livsstil og helse.
 • Folkehelseforeningen er medlem i European Public Health Association (EUPHA) og World Federation of Public Health Associations (WFPHA) som jobber utfra samme målsetting.
 • I følge vedtektene skal styret være tverrfaglig sammensatt, med 7 styremedlemmer, alle med varamedlemmer.

Organisatoriske likheter samfunnsmedisin og allmennmedisin

Om vi ser på likhetene organisatorisk mellom samfunnsmedisin og allmennmedisin, så er begge grupper organisert i legeforeningen. Yrkesforeningene er Leger i samfunnsmedisnsk arbeid (LSA, leder Kristin Toft) og Allmennlegeforeningen (AF, leder Kari Sollien). Fagforeningene er Norsk forening for samfunnsmedisin (Norsam, leder Henning Mørland) og Norsk forening for allmennmedisin (NFA, leder Petter Brelin).

Men så «klusser» det litt i sammenlikningen – fordi samfunnsmedisinere – dersom de skal være en del av det brede folkehelsearbeidet – må tre ut av legeforeningens rammer og inn i et tverrfaglig miljø i Folkehelseforeningen. Folkehelseforeningen har ikke noe med Den norske legeforening å gjøre, og mangler et naturlig sidestykke på allmennlegesiden på nasjonalt nivå. Det nærmeste blir å sette den norske Folkehelseforeningen sammen med de andre nordiske folkehelseforeningene opp mot den Nordisk federasjon for allmennmedisin (NFGP).

Men så er vi på skinner igjen, ettersom allmennleger og folkehelsearbeidere (både leger og ikke-leger) har europeiske og globale moderorganisasjoner. Den norske Folkehelseforeningen (NOPHA) er medlem i European Public Health Association (EUPHA), mens allmennlegene har tilsvarende Wonca Europa.

SAMFUNNSMEDISIN/FOLKEHELSE VS ALLMENNMEDISIN

 • Yrkesforeninger:
  • LSA (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid)
  • AF (Allmennlegeforeningen)
 • Fagforeninger:
  • Norsam (Norsk samfunnsmedisinsk forening)
  • NFA (Norsk forening for allmennmedisin)
 • Nasjonalt nivå
  • NOPHA (Norwegian public health association – Folkehelseforeningen)
  • ???
 • Nordisk nivå:
  • De nordiske folkehelseforeningene
  • NFGP (Nordisk federasjon for allmennmedisin)
 • Europeisk nivå:
  • EUPHA (European Public Health Association)
  • Wonca Europa
 • Globalt nivå:
  • WFPHA (World Federation of Public Health Associations)
  • Wonca (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians)

Hvor mange av disse har du hørt om? Jeg har hørt lite om EUPHA og WEPHA, men kjenner godt til den norske NOPHA, altså Folkehelseforeningen. Jeg har vært på den årlige folkehelsekonferansen flere ganger, og fikk i 2014 æren av å holde takk-for-maten-talen. Det ble litt snakk om torsketungeskjæring og det å vokse opp i trygge omgivelser…

Men jeg kjenner at jeg har lyst å vite mer om hvilke rammer vi har for det tverrfaglige folkehelsearbeidet, der også samfunnnsmedisinere og i første rekke kommuneleger – fordi mye av ansvaret for gjennomføring av folkehelsearbeidet er lagt til kommunalt nivå – må bidra og innta aktive roller. En måte å holde seg oppdatert på er å lese tidsskrifter og få med seg aktuell forskning. La oss ta en titt på det.

Tidsskrifter

På begge sider – samfunnsmedisin og allmennmedisin («de primærmedisinske tvillingene») finner vi aktuelle tidsskrifter som sikkert mange er kjent med, og som gis ut av foreningene på nordisk og europeisk nivå:

Noen av tidsskriftene er åpne, noen er lukkede. Uten access koster tilgang til en enkel artikkel i European journal of primary health care hele 54 $, eller 140 $ for hele nummeret. Altså en 1000-lapp! Ikke aktuelt.

Skjermbilde 2016-07-09 kl. 11.53.42

Men heldigvis har vi Helsebiblioteket som abonnerer på 3000 tidsskrifter! Registrer deg (gratis) og logg på, så VIPPS! så har du full tilgang og kan laste ned alle full-tekst artikler du bare vil. Vi skal være glade for at vi har denne ordningen i Norge – som visstnok er unik internasjonalt (?).

MEN: og dette er et stort men, og en liten katastrofe, i mine øyne: Til tross for abonnement på over 3000 ulike tidsskrifter, har Helsebiblioteket ikke tatt seg råd til å abonnere på tidsskriftene for public health, hverken det skandinaviske eller det europeiske.

Og det i en tid der folkehelsearbeidet er løftet fram som kanskje viktigere enn noen gang, der det er livsstilssykdommer som utgjør en stor del av sykdomsbyrden for befolkningen, og der vi trenger å bygge opp kompetanse på forebygging og helsefremming og holde oss oppdatert innen forskning og fagutvikling. Det sier kanskje noe om hvor lite prioritert samfunnsmedisin og folkehelsearbeid er i det medisinske fagmiljøet (Helsebiblioteket ligger under folkehelseinstituttet og HOD)? Også herser det kurative individfokuset ut til å prioriteres foran forebygging og populasjonsperspektivet.

Jeg sender i dag en henvendelse til Folkehelseforeningen med innspill på dette, og spør hva de tenker om dette.

Styrets sammensetning

Så tilbake til Folkehelseforeningen – hvem er de som sitter i styret? Jeg gjør noen raske søk for å få oversikt:

 • Jorid Grimeland (styreleder) – Høgskolelektor (Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag, Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag
 • Marte Kverneland (nestleder) – Den norske turistforening
 • Heidi Lyshol (styremedlem) – Seniorrådgiver FHI, avdeling helse og ulikhet, MPH (master public health) fra London School of Hygiene and Tropical Medicine, U. of London 2012-2014
 • Anne Lise Næssæther (styremedlem) -Distriktssjef Kreftforeningen Midt Norge, prosjektleder for den nordiske helsekonferansen i 2011 (Trondheimserklæringen)
 • Olav Brunborg (styremedlem) – Kommuneoverlege i Gjøvik (pensjonist siden 2014)
 • Bernadette Kumar (styremedlem) – Direktør i NAKMI (nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minotiretshelse), styremedlem Helse Sør-Øst, koordinerte den første store helseundersøkelsen blant innvandrere i Oslo, doktoravhandling om «Etniske forskjeller i fedme og relaterte risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer».
 • Martim Fjordholm (styremedlem) – Seniorrådgiver Oslo kommune (Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester), Executive Master Programme in Public Management, helseledelse og helseøkonomi
 • Johan lund (sekretær) – FHI, avdeling helse og ulikhet, jobbet med skadeforebygging i Helsedirektoratet m.m.

Jeg synes dette ser ut som en spennende sammensetting av personer med ulik kompetanse fra ulike fagfelt og interesseområder. Sett med samfunnsmedisinske briller er det positivt at det er to samfunnsmedisinere med i gruppa (Brunborg og Kumar). Men hva jobber de med, og hvilken innflytelse har Folkehelseforeningen i den offentlige debatten og samfunnsutviklingen? La oss kikke litt på noen kjerneområder.

Folkehelseforeningens visjon

«Folkehelseforeningen skal bidra til å bedre folks helse, miljø og livskvalitet, lokalt, nasjonalt og globalt. Foreningen skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, blant annet ved å rette oppmerksomhet mot sosiale helseforskjeller, befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygging av psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse».

I strategiplanen for inneværende periode (som du finner her NOPHAstrategiskplan2013-17end (2)-2) er dette noe av kjernen:

«I et samfunn som blant annet preges av individualisering og medikalisering, er det et stort behov for pådrivere i folkehelsearbeidet.

Jeg må innrømme at bortsett fra den årlige folkehelsekonferansen, som jeg anbefaler alle med interesse for folkehelsearbeid å melde seg på, så er det ikke så ofte man hører om hverken Folkehelseforeningen eller NOPHA. I strategidokumentet har de som mål å være synlig i mediabildet 1-2 ganger i året, noe som vel ikke kan sies å være veldig ambisiøst.

Folkehelsekonferanser

Norge: Folkehelseforeningen (NOPHA) arrangerer en årlig folkehelsekonferanse.

 • 2016: Se programmet her. Konferansen arrangeres i Bodø 17. – 18. oktober.
 • Programmet er spennende, med fokus på temaet «lokalsamfunn for framtida».

Skjermbilde 2016-07-09 kl. 12.45.38

Norden: De nordiske foreningene arrangerer nordisk folkehelsekonferanse:

 • 2015 i København, presentasjon av bl.a. rapporten “Tackling Health Inequalities Locally – the Scandinavian Experience”. Les mer her. Kikk også på presentasjonen til folkehelsekoordinatoren fra Fredrikstad, med fokus på utjevning av sosial ulikhet (klikk her).
 • 2011 i Trondheim, resulterte bl.a. i «Trondheimserklæringen» (klikk på link og les tidligere blogginnlegg om den)
 • 2017: Aalborg

Skjermbilde 2016-07-09 kl. 12.48.21

Europa: Den europeiske foreningen EUPHA arrangerer også en årlig europeisk konferanse:

 • November 2016 i Wien, Østerrike (les mer her). De har mottatt 1355 abstrakter, så her er det bare å kikke i vei…

Skjermbilde 2016-07-09 kl. 12.46.29

Globalt: WEPHA arrangerer den internasjonale folkehelsekonferansen, neste gang i Australia i april 2017.

Skjermbilde 2016-07-09 kl. 12.52.47

 

Oppsummering

 1. Folkehelseforeningen (NOPHA) bør være helt sentral i utviklingen av det norske folkehelsearbeidet, men jeg er usikker på hvor stor betydning og tyngde foreningen har om vi ser bort fra den årlige folkehelsekonferansen de arrangerer.
 2. Det samfunnsmedisinske synes å være godt representert i styret gjennom minst to av representantene. Godt å se at det er samfunnsmedisinere som engasjerer seg på dette nivået, i et tverrfaglig miljø.
 3. Det er mange likhetstrekk mellom samfunnsmesisin og allmennmedisin, om vi ser på foreningsledd og utgivelse av tidsskrifter.
 4. Det er en liten katastrofe at Helsebiblioteket abonnerer på over 3000 tidsskrifter, men ikke innen public health.
 5. Jeg er redd mye av det flotte som skjer på både nasjonalt og internasjonalt nivå går over hodet på de fleste kommunelegene og lokalpolitikere i Norge – noe som er synd, ettersom det er ute i kommunene den viktigste jobben skal gjøres.

Takk for at du leste – del gjerne med andre.