Wonca er et akronym for den internasjonale foreningen for allmennpraktikere. Jeg har dessverre ikke vært på noen Wonca-konferanser selv enda, heller ikke de årene jeg jobbet som fastlege. En lege jeg kjenner sa «dette er jo en konferanse for allmennmedisin og samfunnsmedisin». Jaså, er det det? Jeg ble nysgjerrig på denne sammenhengen, og har derfor kikket litt nærmere på Wonca, med samfunnsmedisinske øyne. Jeg forstår hva min kollega mente, men vil advare mot at det skapes en forståelse om at samfunnsmedisin kun handler om helsetjenesteutvikling.

Skjermbilde 2016-07-03 kl. 16.32.47

Innledende funderinger:

 • Hvor befinner Wonca seg i spennet mellom individperspektivet og populasjonsperspektivet?
 • Myndighetene ønsker mer forebygging og mindre reparasjon – hvor stiller allmennlegene seg i dette?

Fakta om Wonca

 • WONCA er et akronym satt sammen av de fire første bokstavene i World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians.
 • WONCAs kortnavn er World Organization of Family Doctors.
 • Wonca er en global non-profitt organisasjon som representerer «family physicians» og fastleger fra alle regioner av verden.
 • Woncas mål er å bedre folks livskvalitet gjennom å sikre høy standard på allmennmedisin / familiemedisin (les mer her).
 • Wonca har 118 medlemsorganisasjoner i 131 ulike land som representerer over 500.000 fastleger (GPs / family doctors / family physicians).
 • Wonca ledes av et council med president og en executive komité med CEO. Det arrangeres en verdenskongress hvert 3. år.
 • WONCA har flere Working Parties og Special Interest Groups (SIGs), der jeg merker meg spesielt «Environment» (jeg ser nærmere på det lenger ned):
 • WONCA has sju regioner – Africa, Asia Pacific, Eastern Mediterranean, Europe, Iberoamericana-CIMF, North America, and South Asia – hver med sin egen Regional President and Regional Council.
 • Wonca har gitt ut en guidebookThe Contribution of Family Medicine to Improving Health Systems: A Guidebook from the World Organization of Family Doctors (2013)
 • Wonca samarbeider med WHO som en non-governmental organisasjon og gir ut egne nyhetsbrev (Juli 2016).

 Wonca Europa

 • WONCA Europe er et nettverk for de europeiske fagmedisinske foreninger i allmennmedisin. (Norge: NFA).
 • Arrangerer Wonca-konferanser, sist i Danmark: 2016 København.
 • Den norske legen Anna Stavdal ble nettopp valgt til president i Wonca Europa. Stavdal har bl.a. vært leder av Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM), forløperen til fagforeningen Norsk forening for allmennmedisin (NFA), som nå ledes av Petter Brelin. Les Dagens Medisin omtale av saken.
 • Stavdal omtaler Wonca som dugnadsarbeid og skriver på Eyr:

«På politisk nivå arbeider WONCA  mot organisasjoner som WHO Europe og EU,- og vi har samtaler med helsemyndigheter i land som ønsker og trenger det.  Vi samarbeider med UEMO, EFPC, IFIC – organisasjoner som har samme mål som WONCA; – men arbeider fra ulike innfallsvinkler. Sammen øver vi påvirkning der beslutninger som er viktige for helsetjenesten i Europa taes. Noen eksempler er Stillingsdirektivet i EU, medisinpolicy, WHOs rammeverk for råd til medlemsland når det gjelder innretning av helsetjenesten i Europa».

 • Noen av organisasjonene Wonca samarbeider med:
  • UEMO = European union of general practitioners
  • EFPC = European forum for Primary care
  • IFIC = International Foundation for Integrated Care
  • NFGP = Nordisk federasjon for allmennmedisin (bl.a. ansvarlig for utgivelsen av Scandinavian journal of primary health care)

Det kurative «vinner»?

Wonca er altså en stor global «dugnadsorganisasjon» som påvirker utviklingen av helsetjenestene og politikkutforming. I Norge er Den norske legeforeningen en mektig medlemsforening med stor innflytelse og makt, der spesialiteten i allmennmedisin er sentral. Det er bra at det satses på en sterk primærhelsetjeneste for å dempe presset på spesialisthelsetjenesten og sykehusene. Men fortsatt er det i hovedsak snakk om reparasjon, ikke forebygging. Og fokuset er mer på individet enn befolkning og omgivelser. Har vi en motvekt til det sterke fokuset på kurativ virksomhet? Dagbladet hadde nettopp en hovedsak i sitt helgemagasin om at vi spiser mer og mer piller, uten at det gir bedre helse for befolkningen. Når skal vi bli mer opptatt av de bakenforliggende årsakene?

Skjermbilde 2016-07-04 kl. 11.52.31

Det er mektige krefter innen kurativ medisin og mye penger i legemiddelindustrien, og det er kanskje ikke så rart at befolkningsrettet forebyggende og helsefremmende legearbeid ikke oppnår særlig høy status eller blir prioritert, hverken politisk eller faglig. Dvs. den delen av samfunnsmedisin som ikke har med helsetjenestene å gjøre, men som retter seg mot det brede folkehelsearbeidet, før folk blir syke, med fokus på de bakenforliggende risikofaktorer for sykdom.

Jeg vender stadig tilbake til det jeg mener er et sentralt spørsmål; er legene i ferd med å abdisere fra det som er ment å være den faglige kjernen i samfunnsmedisin, til fordel for kurativ virksomhet og klinisk medisin?

(På figuren under vil det si at fokuset blir dratt ned mot venstre boble, vekk fra den oppe til høyre. Med nye lover i 2012 har dette spennet blitt tydeligere).

Skjermbilde 2016-05-30 kl. 10.26.01.png

«Hva er samfunnsmedisin?»

Som samfunnsmedisiner, som nok har fjernet meg litt fra klinikken fordi jeg mener de viktigste løsningene på våre samfunnsutfordringer ikke ligger i kurativ virksomhet, lurer jeg også på; finnes det globale organisasjoner tilsvarende Wonca for samfunnsmedisinere? Norsk samfunnsmedisin har vært inne i en krisepreget periode i flere tiår, og har kanskje fortsatt nok med seg selv. Men kanskje ville flere finne sin rolle som samfunnsmedisiner i primærhelstetjenesten dersom det var tydeligere rammer der man kunne se seg selv i en større sammenheng? Den sammenhengen mangler, tror jeg. Det finnes ikke Wonca for samfunnsmedisinere. Eller kanskje sammenhengen er for vanskelig å oppdage – og derfor ender også samfunnsmedisinere opp med å fokusere på klinisk medisin og kurativ virksomhet. Og kanskje derfor er det stor turn-over i de samfunnsmedisinske kommunelegestillingene og fortsatt rekrutteringskrise til faget. Jeg har selv forsøkt å gå denne veien, men delvis gitt opp. Jeg vurderer selv å vende tilbake til kurativ virksomhet, fordi det føles tidvis håpløst å skulle klare å gjøre en god jobb som samfunnsmedisiner. Upløyd mark, padle motstrøms osv. Man vender tilbake til det man kjenner best, der man har bedre oversikt og der man har tydelige oppgaver og med større mulighet for å ha innflytelse på det man jobber med. Det er vel naturlig?

Det er for utydelig hva man skal jobbe med, både for oss selv og for de rundt oss. Til og med i våre egne foreninger er det uklart hva er samfunnsmedisin. Om man leser stillingsannonser for samfunnsmedisinske stillinger i kommunene, er det fortsatt et sammensurium av titler og organisatorisk plassering, der det ofte er tydelig at dette er stillinger som «sauses i hop» men uten tanke på å bygge opp gode samfunnsmedisinske fagmiljø der legen som samfunnsmedisiner får jobbe sammen med andre relevante aktører på et sektorovergripende nivå. Jeg tror mange kommuner ikke helt vet hvordan de skal bruke disse samfunnslegene. Kanskje det ikke er tydelig nok hvilken samfunnsnytte det har, kanskje samfunnet mener at leger først og fremst skal reparere og kurere, så kan andre (som er billigere i drift) ta seg av samfunnsutviklingen?

På vårt eget årsseminar for samfunnsmedisinere er det kommuneleger som omtaler seg som «sjef for fastlegene», selv om det jo er nettopp det vi ikke er. En kommunelege er rådgiver, ikke leder. Og jeg tror det er få der ute som egentlig vet hva samfunnsmedisinere jobber med, hvilken kompetanse denne legegruppen representerer og hvordan den kan brukes. Og hverken Norsam (fagforening) eller LSA (yrkesforening) ser ut til å gjøre noe med dette. F.eks. når uttalte noen fra våre foreninger seg aktuelle medier som Dagens Medisin sist? Et søk på «LSA» og «Norsam» i DM gir totalt kun 9 treff, hvorav det eneste tidsaktuelle er en sak der DM har fanget opp et høringssvar for innføring av E-sigartetter som LSA og Norsam var negative til. Når så du sist leder av LSA uttale seg i media i aktuelle saker? Samtidig er lederen av den allmennmedisinske yrkesforeningen svært synlig. Et søk på «Kari Sollien» gir 92 treff, mens et søk på LSAs leder gir kun 4 treff der det nyeste er fra 2013. Det hadde vært viktig drahjelp for alle «fotsoldatene» at våre foreninger var mer synlige og aktive, og bidro til å skape større forståelse for hva som er kjernen og samfunnsnytten i samfunnsmedisin og leger i samfunnsmedisinske stillinger.

Finnes det en samfunnsmedisinsk Wonca?

Samfunnsmedisinere er omtrent usynlig i samfunnsdebatten, til tross for at våre største samfunnsutfordringer er nært knyttet til livsstil og omgivelser, der sammenhengen mellom samfunn og helse burde være i søkelyset mer enn noen gang (livsstilsrelaterte sykdommer, NCD-strategi osv.). Det kurative får omtrent all oppmerksomhet. Sykehuskøer, sykehjemsplasser, nye kreftmedisiner, nye sykehus osv. Staten finansierer det kurative gjennom Helfo, mens kommunene selv skal finansiere forebygging og helsefremming. Antallet pasienter med diabetes II har eksplodert de siste tiårene, hvorav 50 % kan tilskrives befolkningens livsstil. Millionregningene for dialyse, medisiner, behandling, nyretransplantasjon osv. havner ikke hos kommunene men hos sykehusene, som ikke enda har funnet ut hvordan de skal samarbeid med kommunene om forebygging (lovpålagt samarbeidsavtale 10). Den kommunale medfinansieringen (KMF) var heller ikke godt nok incentiv til å stimulere kommunene til å satse mer på forebygging, og det er helt opp til den enkelte kommune hvordan den oppfyller krav i lover og forskrifter, med påfølgende stor variasjon.

Vi skal naturligvis ha gode kurative tjenester, men motvekten – fokus på forebygging og ikke bare reparasjon – mangler, både akademisk, faglig, økonomisk og politisk. Leger i samfunnsmedisinske stillinger og samfunnsmedisinske foreninger bør være premissleverandører for å få dette på agendaen, men det skjer slik jeg ser det i liten grad. Helt andre aktører er mer aktive på dette feltet enn samfunnsmedisinerne, som kan se ut til å ha vendt seg mot klinisk medisin de også. De akademiske samfunnsmedisinske miljøene er heller ikke særlig synlige i samfunnsdebatten, og Per Fugelli er vel det folk flest forbinder med «samfunnsleger». Mye av samfunnsmedisin er pakket inn i det allmennmedisinske, inkludert ordninger som skal stimulere til forskning og fagutvikling. Vi kunne dessuten trengt flere lærebøker med praksisnær kommunal samfunnsmedisin.

Jeg pleier å anbefale www.kommunelegen.com til de som lurer på hva en kommunelege jobber med, med praksisnære beksrivelser av praktisk kommunal samfunnsmedisin. Jeg brukte selv denne bloggen som «lærebok» da jeg ble kommunelege i full stilling. Min egen www.distriktslegen.com er jo også et forsøk på å synliggjøre faget samfunnsmedisin, gjennom å dele erfaringer og betraktninger. Jeg anbefaler å lese dette, om du er interessert i samfunnsmedisin: «Er medisin for samfunnet samfunnsmedisin?». Jeg og Braaten er ikke enig om alt, men en god del.

Sunne kommuner og Folkehelseforeningen er organisasjoner som fokuserer på sektorovergripende folkehelsearbeid. Men hvor mange leger / medisinere / samfunnsmedisinere engasjerer seg på dette nivået? F.eks. ligger det på Folkehelseforeningens hjemmeside en oversikt over tidligere masteroppgaver i folkehelsevitenskap fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) (tidligere Landbrukshøyskolen på Ås). Ingen av disse er skrevet av leger. Det finnes et nettverk for helsefremming der det er helt andre profesjoner som er drivkrefter enn leger.

Kanskje derfor høres det fra kommuneleger «jeg er så glad vi fikk folkehelsekoordinatorer, for da slipper jeg å ha så mye med det folkehelsearbeidet å gjøre». Det er lettere å ha fokus på helsetjenestene og det kurative? Fortsatt er over halvparten av kommunelegene i Norge kombileger, noe som ikke nødvendigvis er positivt. Fokuset blir trukket mot klinisk medisin (boble nede til venstre i figuren under, hentet fra lærebok i samfunnsmedisin).

Primærmedisinske tvillinger?

Derfor er det kanskje fortsatt slik, at når det snakkes om at allmennmedisin og samfunnsmedisin er to sider av samme sak, så har de i all hovedsak fokus på klinisk medisin og helsetjenestene, og ikke på det «ekte» forebyggende befolkningsrettede arbeidet (samfunnsmedisinens faglige kjerne, boble oppe til høyre på figuren over). Fordi det i hovedsak foregår utenfor helsetjenestene, og det er skremmende for leger å skulle jobbe utenfor det som har med helsetjenestene og helsevesenet å gjøre? Samfunnsmedisinerne må derfor delvis løsrive seg fra det allmennmedisinske fokus, for å bidra på et sektorovergripende nivå i det brede folkehelsearbeidet. Samtidig må båndet til det allmennmedisinske og primærhelsetjenestene opprettholdes.

Men det er visst ikke så lett. Allmennmedisin og samfunnsmedisin ble jo kalt «de primærmedisinske tvillingene» da de to spesialitetene ble opprettet i 1983, som del av satsingen på en sterk primærhelsetjeneste organisert etter LEON-prinsippet (omsorg på lavest mulig effektive nivå) – knyttet sammen av en felles kommunehelsetjenestelov som også favnet forebyggende arbeid.

Nå er denne loven erstattet av helse-og omsorgstjenesteloven og folkehelseloven, og forebyggende og helsefremmende arbeid er løftet ut av helsetjenesten. Kommunelegene står dermed i en spagat de ikke tidligere har stått i. Noen vender seg mer mot klinisk medisin, fordi det er mer nærtliggende og praktisk, mens andre (som meg) fatter interesse for det sektorovergripende folkehelsearbeidet der samfunnsmedisin kan sies å være helsetjenestenes bidrag.

Noen klarer kanskje begge deler, og fortsatt er over halvparten av kommunelegene i Norge «kombileger», dvs. fastleger som også har en administrativ kommunelegestilling. Er det mulig å ivareta to spesialiteter i samme stilling? Kan vi fortsatt snakke om at allmennmedisin og samfunnsmedisin er primærmedisinske tvillinger? Programmet for Wonca 2016 kan gi en indikasjon.

Samfunnsmedisinske tema på Wonca Europa 2016

Så tilbake til Wonca. Hvor mye samfunnsmedisin finner vi på denne konferansen for family medicine? Et søk på «public health» i innsendte abstrakter gir 8 treff.Skjermbilde 2016-07-03 kl. 18.46.42 Et søk på «community medicine» gir 0 treff, mens «preventiv medicine» gir 1 treff.

1) Forebygging i Sør-Europa

Det mest interessante treffet i mine øyne er «Cooperation of family medicine and public health on preventive program on chronic non communicable disease in South East Europe«.

Jeg tolker tittelen dit hen at her kan være snakk om hvordan en reorientering av helsetjenestene, med et sterkere fokus på forebygging, kan bidra til å nå målsettingene om en friskere befolkning. I abstraktet står det at det handler om en round-table i mars 2016 i Zagreb: «The topic of round table would be cooperation of family medicine with Institution of Public Health on prevention program for chronic non-communicable disease. Family physicians are doing prevention of chronic non- communicable diseases individually, while Institute of Public Health conduct special preventive programs. The round table will discuss whether such cooperation with public health in such preventive activities exist or not«. Dette er et godt spørsmål som hadde vært interessant å få en debatt på i Norge også; hvordan ser dette samarbeidet ut i dag?

2) WHO og Wonca – hvor møtes de?

Et annet abstrakt som fanger min oppmerksomhet har tittelen «Where do WHO and WONCA meet?«. Her gjøres det rede for WHOs strategi Helse2020: «The overarching aim of Health 2020 is to significantly improve the health and well-being of populations through the reduction of health inequalities, the strengthening of public health and the strengthening of health systems in Europe». Dette beskriver slik jeg tenker det spennet kommuneleger i samfunnsmedisinske stillinger nå står i, i større grad enn før, der vi må erkjenne at moderne samfunnsmedisin handler både om helsetjenesteutvikling og det brede folkehelsearbeidet. Kan kombileger i små stillingene ivareta dette godt nok i kommuner som mangler samfunnsmedisinske fagmiljøer? Eller bør det dannes større enheter, som f.eks. på Hamar.

En kikk på programmet for konferansen viser at det absolutt ikke bare handler om ren diagnostikk og behandling, men at det er også et fokus på forebygging, overdiagnostikk, smittevern m.m. Programmet til Wonca-konferansen 2016 synes jeg bekrefter at helsetjenestene og allmennpraksis ønsker å bidra til tidlig innsats, men vi må ikke forveksle individrettet sekundærforebygging med «ekte» forebygging gjennom universelle og strukturelle tiltak. Som tidligere kommunelege har jeg lært meg at dette er to ulike perspektiver, men som henger sammen. Allikevel kreves det vidt forskjellig kompetanse og tilnærming til disse to perspektivene. Allmennlegene er de aller beste når vi fokuserer på individet. Samfunnsmedisinerne må være best når vi fokuserer på hele befolkningen.

«Samfunnsmedisinsk stab» – en god modell

Allmennmedisinere og samfunnsmedisinere må stå sammen i kampen for å knytte de to perspektivene sammen – slik jeg forsøkte å få til da jeg var kommunelege i Karmøy kommune; å bygge opp en samfunnsmedisinsk stab der kommuneoverlegen skulle ha et overordnet ansvar og jobbe på et sektorovergripende nivå med folkehelseplan, miljørettet helsevern m.m., mens dyktige klinikere i delstillinger fikk systemansvar for hver sine områder innen helsetjenestene (legevakt, smittevern, sykehjemsmedisin, rus/psykiatri). Jeg har blitt mer og mer sikker på at dette var en god modell som forener de to perspektivene, og som kunne sikret kommunen god medisinskfaglig rådgiving fra en gruppe medisinere som så sammenhengene mellom samfunn og helse. Vi trenger begge. Men per i dag er det individfokuset som «vinner», og det taper vi alle på i lengden.

Wonca – også fokus på omgivelsene?

En av arbeidsgruppene i Wonca heter «Environment» (se figur lenger opp). De skriver: «Our mission is to foster the role of family doctors in protecting the health of their patients and communities from the impacts of environmental hazards and environmental degradation, and to promote healthy and sustainable societies at the local and global level». Dette er jo en formulering som glir pent inn i mange kommuners folkehelseplan og i Folkehelseforeningens profil. Og det er bra at allmennpraktikerne ser sin rolle i å bidra til helsefremmende lokalsamfunn og ikke bare skrive resepter og være reparatører. Dette betyr at fastleger også må være interessert i pasientenes omgivelser og hvilke faktorer som påvirker helsen deres, og ikke bare selve sykdommen.

Per i dag har ikke kommunene i Norge rutiner for å involvere fastlegene i folkehelsearbeidet og i å utarbeide oversikt over befolkningens helse. Det er synd, på mange måter. For alle leger har samfunnsmedisinsk kompetanse gjennom sin kjennskap til lokalsamfunnet og sin pasientpopulasjon. Jeg tror mange fastleger skulle ønske de hadde mer tid til å tenke helhetlig, og kanskje mer tid til å gi pasienten tro på egen mestring av hverdag og helse, istedenfor resepter på piller.

De 7 tesene for allmennmedisin krever at legene må ha kjennskap til lokalsamfunnet og evnen til å se pasientene i en kontekst. Det levnes ingen tvil om at allmennleger skal være opptatt av mer enn pasientens sykdom, når tese 6 sier: «Beskriv praksiserfaringene: Å forebygge sykdom og uhelse er ofte et spørsmål om å endre samfunnsforhold. Legen skal systematisere og dele sin kunnskap med forvaltning og politikere om sykdoms- og lidelsespanoramaet i sin populasjon». 

 

Oppsummert om Wonca:

 1. Wonca er et omfattende og mektig globalt nettverk som påvirker utviklingen av helsetjenestene også i Norge.
 2. Woncas størrelse og omfang illustrerer hvorfor det kurative legearbeidet står så sterkt, og kanskje også hvorfor populasjonsperspektivet er så lite utviklet innen medisin.
 3. Helsetjenesteutvikling og det brede folkehelsearbeidet er ikke motsetninger, men både henger sammen med og tangerer hverandre.
 4. De sju tesene for allmennmedisin peker tydelig på at individfokus og befolningsfokus skal knyttes sammen.

Mine hovedpoeng:

 • Moderne samfunnsmedisin handler både om helsetjenesteutvikling og det brede folkehelsearbeidet. Enn så lenge kan det se ut til at det er den kliniske medisinen som får størst oppmerksomhet, også i samfunnsmedisinske fagmiljøer.
 • Utfordringen er å utvikle den delen av samfunnsmedisin som handler om det brede folkehelsearbeidet – det som foregår utenfor helsetjenestene. Er samfunnsmedisinere i ferd med å abdisere fra det som er ment å være kjernen i det samfunnsmedisinske faget?

Om du har lest så langt så er jeg imponert… Dette ble lengre enn planlagt, men jeg har forsøkt å belyse et tema som jeg mener er viktig. Dette er mine tanker, som jeg bruker som «oppslagsverk» for meg selv, og som jeg håper andre kan ha glede av å lese også.