Kunnskapsministeren la i dag fram NOU 2015:2 Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø i dag. Når vi vet at barn tilbringer 2000 timer i skolegården i løpet av 10 år skolegang og at 50 % av mobbing skjer i friminuttene, så er gode uteområder med mulighet for allsidige aktiviteter et viktig forebyggende tiltak mot mobbing. Aktive barn mobber mindre, det støttes av både forskning og sunn fornuft. Men NOU 2015:17 har lite fokus på dette. Man vil heller bruke pisken – på mobberen, kommunen og skoleledelsen.

Skjermbilde 2016-04-18 kl. 15.00.12

Som jeg kommenterte i et debattinnlegg i Haugesunds Avis i januar i år («Ta mobbingen ved roten»), ser myndighetene ut til å ha et overveiende fokus på re-aktive tiltak i kampen mot mobbing og krenkelser på norske skoler. En del av det å være pro-aktiv er å sikre ungene gode uteområder – aktive barn mobber mindre. Vi vet også at mobbere har like stor risiko som mobbeofrene for psykisk sykdom. Det bør i seg selv være en motivasjon til å satse mer på å forebygge enn å reparere. Forskning har vist at:

  • Trange skolegårder fører til passivitet, frustrasjon og konflikt.
  • Der det er nok plass, unngår man en del unødvendige konflikter. (Elevene har muligheten til å unngå dem de ikke er på godfot med, og elevene har noe konstruktivt å holde på med).
  • Barn og unge mobber, erter og dytter fordi de kjeder seg.
  • Attraktive utemiljø kan bidra til mindre mobbing og hærverk.
  • Nedslitte lokaler; viser det en mangel på respekt for elevene, og kan det ha betydning for den respekten elever viser hverandre?

Djupedalutvalget har brukt nesten 3 år på utredningen NOU 2015:2 Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Jeg har skummet gjennom NOU-en på jakt etter fokus på gode uteområder, uten å finne noe særlig. Jeg får inntrykk av at fokuset i hovedsak er på reparasjon og brannslokking istedenfor forebygging. Om anti-mobbeprogrammer kan vi si at de er grupperettede ettersom de ikke bare er rettet mot mobbere, men mot alle elever. Og de er i all hovedsak atferdsrettede program. Vi vet mye om at det ofte er de strukturelle tiltakene som har størst effekt i en befolkning (f.eks. røykeloven).

Jeg får assosiasjoner til helsevesenet der det nå er fullt fokus på «pasientens helsevesen», og hvilke rettigheter man har som pasient. Ender vi opp med å bli så oppsatt på å ha klart et behandlingsapparat som skal tre i kraft når skaden er skjedd, at vi glemmer å forebygge?

Forskningen jeg referer til stammer fra 2006. Kanskje burde Kunnskapssenteret lage en kunnskapsoppsummering på dette området, dersom det er slik av vi ikke vet nok om betydningen av gode skolegårder der ungene kan være aktive og istedenfor å gå rundt og «henge». Herved gjort! Jeg tok oppdraget og har i dag sendt inn forslag til systematisk oppsummering av forskning på dette området (selv om fristen for 2016 er gått ut):

Skjermbilde 2016-04-18 kl. 16.38.51

Referanser: