Den salutogene modell handler om å få økt trivsel og selvopplevd helse gjennom å mestre stress og påkjenninger som livet uunngåelig bringer med seg. Sentralt i modellen står begrepet «sense of coherence» (følelse av sammenheng), robusthet, empowerment og resiliens. Dette er en sterk motpol til vår sykdomsfokuserte tilnærming ti helse (patogenese). Hvordan passer dette inn i det helsemyndighetenes ønske om å skape «pasientens helsevesen»?

12963886_1698263423785350_4093204162851895255_n

Salutogenese i psykisk helsevern

I går deltok jeg på et samhandlingsforum for psykisk helsevern for kommunene og helseforetaket, der jeg jobber som en del av samhandlingsenheten. På mitt spørsmål til 2. linja «dere har en tydelige salutogenetisk tilnærming til mye av det dere gjør?» var svaret et tydelig JA, men med påminnelse om at de som tror dette er løsningen på alle psykiske lidelser må tro om igjen. Men en salutogen tilnærming kan være nyttig i rehabilitering av personer med ulike psykiske helseproblemer. Den salutogene modell er nok godt kjent for mange som jobber innen psykisk helse. Men hva med resten av spesialisthelsetjenesten og somatikken?

Skal sykehusene drive forebygging?

For noen uker siden deltok jeg i et arbeid der vi skulle revidere «tjenesteavtale 10» som er en lovpålagt oppgave mellom kommunene og helseforetaket, hjemlet i den nye helse- og omsorgsloven som kom i 2012 og sammen med folkehelseloven erstattet den gamle kommunehelsetjensteloven. Tjenesteavtale 10 handler om forebyggende (og helsefremmende) arbeid. Det ble litt diskusjon i gruppa: «Men sykehuset har da ikke noe ansvar for slike ting, på sykehuset reparerer vi syke folk, forebygging det må kommunene ta seg av». Jeg satte meg litt bedre inn i dette for å bidra til klargjøring, og fant jo at det er forankret «alle veier» at helseforetaket og sykehusene skal ha et forebyggende fokus og være proaktiv for å bidra til å holde folk friske istedenfor å bare behandle. Grunnlaget finner vi i:

  • Spesialisthelsetjenesteloven: Helseforetakets forebyggende ansvar er forankret i lov om spesialisthelsetjenester (§ 1-1). Lovens formål er særlig å fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjoshemming. Og § 2-1 a: Det regionale helseforetaket skal sørge for at helseinstitusjoner som de eier, eller som mottar tilskudd fra de regionale helseforetakene til sin virksomhet, bidrar til å fremme folkehelsen og forebygge sykdom og skade.
  • Vedtektene: Helseforetakene har også i sine vedtekter at oppgavene de skal ivareta innbefatter helsefremmende og forebyggende arbeid. Gjelder både Helse Vest og Helse Fonna.
  • Helse Vests strategidokument Helse2020: Punkt 3.2 «Samhandlingsreforma legg òg vekt på målsetjinga om meir bruk av førebyggjande tiltak i staden for behandlingstiltak når sjukdom eller skade har oppstått. Det er eit viktig siktemål for Helse Vest å vidareutvikle tenester som støttar opp under intensjonane i samhandlingsreforma, og utvikle proaktive løysingar i nært samarbeid med kommunane i regionen».
  • Partnerskapsavtale om folkehelse: Helse Fonna har som vi vet partnerskapsavtale med Rogaland fylkeskommune om folkehelsearbeid. «Folkehelse er et ansvar for alle sektorer og nivåer».
  • Tjenesteavtale 10: Forebyggende arbeid er en lovfestet oppgave som helseforetak og kommuner skal samarbeide om. (Lov: helse- og omsorgstjenesteloven).

Konklusjonen ble at det er liten tvil om at helseforetaket har en viktig rolle i dette arbeidet. Men det er kanskje litt uvant å tenke på den måten – vi er jo vant til at på sykehusene reparerer vi sykdom.

Helsefremmende sykehus

Da jeg kikket litt nærmere på dette, så fant jeg ut at det finnes til og med et internasjonalt nettverk basert i WHO av sykehus og helseinstitusjoner som har forpliktet seg til å jobbe forebyggende og helsefremmende: Health promoting hospitals (HPH). Jeg vet ikke så mye om dette nettverket enda, annet enn at det har over 900 medlemmer hvorav flere fra Norge. HPH er nettverk forankret i WHO og Ottawa-charteret (i likhet med folkehelsearbeidet i Norge). Jeg leser ut fra hjemmesiden deres at de har fokus på blant annet å:

  • Styrke den fysiske og mentale helsen til pasienter, ansatte og innbyggerne.
  • Bidra til å beskytte miljøet.
  • Integrere konsepter, verdier, strategier og standarder for helsefremming i organisasjonene og kulturen i sykehus og helsetjenestene.

Pasientens helsevesen – et paradoks?

Jeg synes i utgangspunktet tanken bak «pasientens helsevesen» har mye bra med seg, dersom det fører til økt medvirkning og den enkeltes innsyn i og forståelse for egen helse, og i neste omgang til økt mestring og empowerment. Men i dette bildet har allerede en person blitt en pasient. Gjennom et sterkt fokus på pasientens helsevesen risikerer vi kanskje det motsatte av salutogenese og mestring, der flere glir inn i et pasientrollen og er opptatt av sykdom og rettigheter som syk pasient, istedenfor å finne ressursene som gir  mestring av livets påkjenninger og følelse av sammenheng.

Det er vel og bra å skape pasientens helsevesen, men det må være underordnet det viktigste samfunnsoppdraget vi har både som enkeltpersoner, fagfolk, kommuner og helseforetak; å skape et samfunn som fremmer helse og trivsel – der vi i størst mulig grad slipper å være pasienter.