Folkehelsebegrepet (public health) ble definert allerede i 1920 av Charles-Edward Amory Winslow. Han var spesialist på bakterier men jobbet mye med public health, noe som nok henger sammen med at mye av folkehelsearbeidet på den tiden dreide seg om å bekjempe smittsomme sykdommer.

Hans definisjon på public health var: Vitenskapen og kunsten å forebygge sykdom, forlenge liv og fremme helse gjennom systematisk innsats og kunnskapsbaserte valg foretatt av samfunnet, offentlige og private organisasjoner, lokalsamfunn og enkeltpersoner. 

Bakteriolog som ble interessert i helheten.
Bakteriolog som ble interessert i helheten.

WHO holder seg til denne deifinsjonen enda. De har dessuten definert folkehelsearbeid slik, med utgangspunkt i Ottawa Charter 1986: Folkehelsearbeid er prosessen med å gjøre det mulig å øke kontrollen over og forbedre sin helse.

I Norge har Helsedirektoratet definert folkehelsearbeidet som: Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse.

Den nye folkehelseloven sier: Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Jeg skriver dette fordi det er så mye usikkerhet rundt definisjonen «folkehelse» og «folkehelsearbeid». I boka «Folkehelse i et norsk perspektiv» innleder redaktøren i forordet sitt med at Folkehelsearbeidet omfatter både en helsefremmende og en forebyggende del og inkluderer den behandlende, pleiende og rehabiliterende virksomheten. Dette bryter med min oppfatning av hva som inngår i det ekte folkehelsearbeidet – skillet mellom befolkningsperspektivet og individperspektivet. Jeg tror mange er usikre og blander begreper og definisjoner. Vi må sortere kortene. På kommunetorget.no kan vi f.eks. lese at folkehelsearbeid ikke omfatter kurative tjenester i form av klinisk diagnostikk, behandling, pleie og omsorg. Kan vi bestemme oss snart?

For det skjer mye på feltet nå. Vi fikk den første folkehelsemeldinga i 2012 (helsemininster Støre), og en ny er på vei i 2016 (helseminister Høie). I relasjon til disse har vi fått Folkehelserapport 2010 og 2014 fra folkehelseinstituttet som beskriver utfordringene i befolkningen. Folkehelse er så i vinden som begrep og fokusområde, at det nesten kan bli for mye av det gode. Har begrepet «Folkehelse» medikalisert hele samfunnsutviklingsdebatten?

Kilde: «Folkehelse i et norsk perspektiv», Ursula S. Goth (red).