«Du veit ikkje kva du snakkar om!» er et berømt sitat fra en distriktsvennlig politiker som rotet seg inn i nedleggelse av lokalsykehus. Jeg har lyst å hytte litt med pekefingeren mot meg selv og alle andre som jobber med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og hva som påvirker den, og si: Vi vet ikke hva vi snakker om! Mitt budskap her er at kanskje må vi jobbe mer tverrfaglighet også innen samfunnsmedisin – for befolkningens skyld.

Norske kommuner i folkehelsearbeidet?
Norske kommuner i folkehelsearbeidet?

Legeforeningen ikke bare opptatt av sykdom

Presidenten i legeforeningen, Hege Gjessing, har i mine øyne lenge hatt en folkehelsevennlige profil og vært tydelig på at forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig også for legeforeningen. Dette har også gjenspeilet seg blant annet gjennom legeforeningens rapport «Pulsen opp for bedre helse» og krav om en mer offensiv folkehelsepolitikk. Yrkesforeningen LSA (leger i samfunnsmedisinsk arbeid) og fagforeningen NORSAM (norsk samfunnsmedisinsk forening) er selvsagt med på å påvirke legeforeningen på dette feltet.

Statusrapport 2012: "Tiltak som fremmer folkehelsen skal være et av kjerneområdene i Legeforeningens helsepolitiske engasjement"
Statusrapport 2012: «Tiltak som fremmer folkehelsen skal være et av kjerneområdene i Legeforeningens helsepolitiske engasjement»

Jeg har også med interesse sett at Tidsskriftet for Den norske legeforening i flere av de siste utgavene har hatt gjesteskribenter på siste side som har utforsket hvordan helse for den enkelte henger sammen med hvordan vi innretter samfunnet. Innlegg fra gjesteskribentene på siste side i Tidsskriftet har så langt i år vært disse:

Nr 1/2015: «Dagens bilkøer – morgendagens helter».

Forfatteren, leder av naturvernforbundet, etterlyser legene i miljødebatten, og lurer på hvor fastlegen er når lufta i Bergen er så forurenset at han blir syk av den, og hvorfor det ikke satses mer på sykkelveier.

Nr 2/2015: «Medisin mellom mas, maskineri og marked»

Forfatteren, som er professor i sosiologi, utforsker hvordan det moderne teknologiske informasjonssamfunnet utfordrer mennesket til å ta ansvar for egen helse, og hvordan helt andre ting enn kolesterol og blodtrykk betyr noe for folks helse; gode lokalsamfunn, tilhørighet, sosiale møteplasser og trygge arbeidsplasser.

Nr 3/2015: Gåten «Generasjon perfekt»

Statsviter Tone Sofie Aglen spør «er det mennesket eller samfunnet som er sykt?» og etterlyser resultater fra samhandlingsreformen der en av hovedintensjonene var å satse mer på forebygging. Hun spør avslutningsvis om hvilken kunnskap vi bygger våre prioriteringer på når vi skal velge tiltak for å få bukt med nedslående tall om ungdommens psykiske helse.

Som samfunnsmedisiner har jeg jo merket meg at de nevnte gjesteskribentene i tidsskriftet ikke er ikke samfunnsmedisinere, men sosiologer og statsvitere. Jeg har av og til lurt på hvorfor samfunnsmedisinere ikke er mer synlige i samfunnsdebatten, og om vi bør føle oss truet når andre yrkesgrupper inntar arenaen og snakker om det vi oppfatter som «vårt» revir. (Det er jo vi som skal være gode på sammenhengen mellom helsen til folk og hvordan vi innretter samfunnet… Eller?)

Nei, er mitt svar. Jeg tror vi heller må våge å tenke litt nytt. Jeg tror vi trenger deres kunnskap, også ute i kommunene. Samfunnsmedisinere i kommunen må bidra til å bygge opp tverrfaglige fagmiljø der deltakerne utfyller hverandre.

Oversikt over helsetilstanden i befolkningen

I kommunene sitter vi nå midt i et tidkrevende og kompleks arbeid med å få oversikt over befolkningens helsetilstand og hva som påvirker den på godt og vondt. Dette er nytt og forsterket krav hjemlet i ny folkehelselov med tilhørende forskrifter. Det er ikke kun helsetjenestens ansvar lengre, nå er det rådmann som er «folkehelsesjef» og som må sørge for at alle etater og seksjoner tenker «helse i alt vi gjør». (Om vi bytter ut ordet «folkehelse» med «samfunnsutvikling» kommer vi kanskje litt lengre vekk fra den gamle oppfatningen at det er helsevesenets som skal ha grep om alt som har med helse å gjøre).

Oversikt over helsetilstanden skal ligge til grunn for kommunens planstrategi
Oversikt over helsetilstanden skal ligge til grunn for kommunens planstrategi

Det utarbeides nå rundt om i hele Norge første generasjons oversiktsdokumenter som skal ligge til grunn for kommunenes planstrategier i ny kommunestyreperiode, kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner og til slutt de årlige økonomi- og handlingsplanene. Merk dere det – oversikt over befolkningens helse skal være helt sentral i det aller meste – om ikke alt – en kommune foretar seg! Dette er regulert i plan- og bygningsloven, som kanskje er den viktigste «folkehelseloven».

I tillegg til «hoveddokumentet» som skal legges fram hvert 4. år skal det jobbes fortløpende med oversiktsarbeidet. Vi skal bygge oversikten på kilder både fra statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Statlige kilder i form av «folkehelseprofil» er så langt nokså mangelfull. F.eks. er indikator for røykevaner i befolkningen kun basert på hvor mange gravide som røyker ved første gangs svangerskapsundersøkelse. Tall for overvekt er basert på unge menn på sesjon – fram til 2009. Hvordan vi skal nyttiggjøre oss av lokal kunnskap er vi svært usikre på. Hvilke kilder kan vi stole på? Hvilken statistikk er pålitelig og reproduserbar? Om vi styrer etter statens folkehelseprofil alene kan vi ledes ut på ville veier.

Folkehelseprofil for Nedre Eiker - en vanlig norsk kommune
Folkehelseprofil for Nedre Eiker – en vanlig norsk kommune

Full tyngde fra myndighetene – men ulik praksis i kommunene

 • Regjeringen legger fram stortingsmeldinger om folkehelsearbeidet[i] hvert 4. år, noe som henger tett sammen med hvilke føringer kommunal- og moderniseringsdepartementet legger på kommunene i samme tidsperiode.
 • Helsedirektoratet har i sin strategiplan for 2014-2018 som hovedmål å sette folkehelse og forebygging først og de utvikler verktøy for helsekonsekvensutredninger, veiledere og nettsider som «kommunetorget.no» for å bistå oss i arbeidet.
 • Folkehelseinstituttets visjon i strategi 2011-2013[ii] var «Et friskere folk» der noen av hovedmålene var
  • Råd og tjenester som forbedrer folkehelsen
  • Oversikt over befolkningens helse og forhold som påvirker den
  • Kunnskap om hva som forårsaker folkesykdommer og hva som gir befolkningen bedre helse.
 • Høgskolene oppretter nye utdanningsforløp med fokus på folkehelse, forskningsrådet har folkehelse-program og deler ut hundretalls millioner til forskning innen folkehelse.
 • Helsetilsynet har oversikt over folkehelsen som hovedtema for tilsyn i 2015, og mange kommuner opplever nå tilsyn som konkluderer med avvik fordi arbeidet ikke er satt bedre i system.

Så man kan vel si det satses med full tyngde på folkehelse fra myndighetene, med god grunn når vi ser på de nasjonale helseutfordringene med økning av livsstilssykdommer og psykiske lidelser.

Men utfordringen er at kommunene i veldig stor grad er avhengig av seg selv og sitt eget lokalstyre for å få dette til på en god måte. Og det kan være på godt og vondt. Ulempen er at det kan slå uheldig ut i de kommuner der politisk og administrativ ledelse ikke prioriterer arbeidet høyt nok og tenker at «folkehelse hører hjemme i helsetjenesten».

428 måter å gjøre det på

Samfunnsmedisinere (kommuneoverlegene) er som regel sentrale i dette oversiktsarbeidet. Det bør de i alle fall være, men vi vet at mange kommuner har for få årsverk innen samfunnsmedisinske oppgaver. En del kommuner har også folkehelsekoordinatorer som bistår i ulik grad, og flere har nok satt sammen tverrfaglige grupper der også kommuneplanleggere og helsesøstre m.fl. også har bidratt. Vi gjør alle så godt vi kan, men det vil sett fra mitt ståsted være en overdrivelse å si at dette er høyt prioritert arbeid. Det blir mye venstrehånd og klipp og lim – «ta det når dere har tid!»

Oversikt over helsetilstanden skal ligge til grunn for ALT kommunen gjør
Oversikt over helsetilstanden skal ligge til grunn for ALT kommunen gjør

Vi får huske på at vi enda er i startgropa med dette arbeidet, og det kommer nok til å skje en rivende utvikling i årene som kommer. Det arrangeres for tiden erfaringskonferanser, seminar, kurs og workshops over en lav sko for å øke kompetansen til de ulike aktørene.

I første omgang er de fleste kommuner fornøyde med å kunne legge fram et dokument kalt for eksempel «folkehelsemeldingen for xxxx kommune» med tabeller og grafer som sier noe om de grønne og røde punktene på folkehelseprofilen som statlige helsemyndigheter serverer oss. Andre har lagt mer innsats og penger i det og fått utarbeidet levekårsundersøkelser, gjennomført spørreundersøkelser i etatene og befolkningen og hentet ut statistikk fra helsestasjonenes datasystemer. Det er nesten like mange måter å gjøre det på som det er kommuner.

Vekk fra silo-metoden

Et første grep kommunene bør gjøre etter mitt syn, er å nyttiggjøre seg av den samfunnsmedisinske kompetansen de har tilgjengelig. Kommuneoverlegene må få anledning (og vise interesse for) å bidra med sin kompetanse på et sektorovergripende nivå, og fungere som rådgiver innen folkehelse og forebyggende arbeid for både rådmann, politikere og andre seksjoner i kommunen. Jeg hørte noen si en gang at samfunnsmedisineren må være den eneste spesialisten i legefaget som ikke får lov å bruke spesialiteten sin.

I neste omgang kan man se på om det er mulig å gjøre noe med organiseringen for å komme vekk fra silo-tankegangen som preger mange kommuner. For eksempel i Øvre Eiker er kommuneoverlegen organisert i seksjon for samfunnsutvikling og har tett kontakt med rådmann og kommuneplanleggere. I Innherad samkommune har de etablert en egen utviklingsstab.

Dette kan hver kommune finne sine egne løsninger på, men et hovedpunkt er å løfte kommunelegen som samfunnsmedisiner opp fra helseseksjonen/etaten til et overordnet nivå – i tråd med ny folkehelselov der dette nå er rådmanns ansvar.

Innherad samkommune har utviklingsstab som jobber på tvers at etatene
Innherad samkommune har utviklingsstab som jobber på tvers at etatene

Fargekart – lett å se seg blind på

Noen fylkeskommuner har utviklet «sårbarhetsindeks» der kommunene får en fargekode ut fra hvordan de skårer på ulik statistikk og indikatorer for levekår. Rødt er ikke bra, grønt er bra. Store byer som Fredrikstad, Stavanger og Bergen har brutt ned statistikken på bydelsnivå for å få fram forskjeller innad i kommunen.

Ett av kartene med farger fra Fredrikstad viser hvor det bor flest barn med enslige foreldre.
Ett av kartene med farger fra Fredrikstad viser hvor det bor flest barn med enslige foreldre.

 

Rapporter som visuelt framstiller kommunene og bydelene i farger kan være enkle og oversiktlige, men også lett å se seg blind på for både fagfolk og politikere: «Her er det rødt, her må vi bruke mer penger». I Bergen har de publisert en rapport om levekår for barn og unge basert på data fra helsestasjoner og skolehelsetjenesten:

«Ved å ha god oversikt over dette vil kommunen kunne igangsette effektive tiltak der det trengs mest», sier byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim. [iii]

Dette er dynamitt politisk, og blir lagt vekt på i politiske prioriteringer. Vi må derfor være sikre på at kunnskapen og statistikken som ligger bak fargekartene er gode og korrekte, og at de er til å stole på. Hvis ikke risikerer vi å bruke ressursene våre feil.

«Vi veit ikkje kva vi snakkar om!»

Mitt inntrykk, og personlige erfaring, er at det er svært stor forskjell på kommunene og hvordan det jobbes med å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Noen kjører i grøfta fra starten av ved å holde fast på at folkehelse fortsatt er et ansvar for helsetjenesten. Både på faglig nivå og blant politikere trenger vi å bli flinkere på teoridelen hva angår folkehelse.

Noen kommuner sender politikerne på politikeropplæringskurs i regi av Sunne Kommuner, mens andre trolig knapt har hatt folkehelse oppe som tema på dagsordenen. I beste fall er det kanskje konkludert med å starte opp en frisklivssentral med en fysioterapeut, så tror man at «nå har vi sikret et godt folkehelsearbeid». Jeg velger å ikke overvurdere norske kommuner her.  Vi har mye å gå på totalt sett, og forskjellene mellom kommunene er store.

Forståelsen for forskjellen mellom høyrisikostrategi og befolkningsstrategi er ofte mangelfull, og diskusjoner om «folkehelse» foregår ofte på helt feil premisser der det er misforståelser rundt begreper, og med unyanserte framstillinger av hva som er helsefremmende tiltak, primærforebygging, sekundærforebygging og tertiærforebygging.

Hjemmerehabilitering av eldre som kommer fra sykehus etter lårhalsbrudd er for eksempel ikke folkehelsearbeid! Og mosjonstilbud til overvektige pasienter med høyt blodtrykk i regi av en frisklivssentral er heller ikke folkehelsearbeid i den rette forstand, men et sekundærforebyggende individrettet tiltak innenfor en grupperettet høyrisikostrategi.

Stopp opp litt!

Så selv om det er stor aktivitet på mange fronter, og dette er relativt ferskt arbeid enda – eller nettopp derfor – er det kanskje lurt å stoppe opp litt og spørre: Hvordan skal vi rigge oss til for å gjøre dette på en god måte – i år, til neste år, de neste 20 årene? Hvem kan bidra? Hvilken kompetanse trenger vi? Hvor mye tid vil dette kreve? Hvilke ressurser må settes inn? Vil det koste penger? Hvor mye? Hvordan kan vi nyttiggjøre oss lokal kunnskap fra egen kommune? Skal vi betale SSB for å lage en levekårsoversikt? Skal vi engasjere lokalsamfunnsutvalgene som kjenner lokalsamfunnene sine godt? Skal vi be IT-avdelingen om hjelp til å hente ut data fra journalsystemene våre? Skal vi be fastlegene bidra med «årsberetninger» fra sine praksiser?

Politikerne trenger gode kart og veivisere for å komme i mål - oversikt over helsetilstanden i befolkningen må være pålitelig og god!
Politikerne trenger gode kart og veivisere for å komme i mål – oversikt over helsetilstanden i befolkningen må være pålitelig og god!

Den kunnskapen oversiktsarbeidet gir oss skal legges fram for politikere og beslutningstakere som i neste omgang må gjøre prioriteringer og bruke ressursene der de trengs mest – for å utjevne sosiale forskjeller i helse, forebygge psykisk uhelse blant barn og unge, hindre at ungdom dropper ut av skole og blir unge uføre, for å legge til rette for en aktiv befolkning som er mer fysisk aktiv og ikke blir livsstilssyke, for å dreie helse- og omsorgstjenestene over mot et mer forebyggende fokus. Alle sektorer i kommunen trenger dette kunnskapsgrunnlaget i sin drift, ikke bare helsesektoren. Teknisk, skole, oppvekst, kultur – alle skal ta utgangspunkt i oversikt over helsetilstanden i befolkningen i sine prioriteringer. Da må vi sørge for at oversikten er til å stole på.

Økende forskjeller mellom kommuner?

Akkurat som vi har klasseskiller og til dels store sosiale forskjeller i helse innad i befolkningen, er det grunn til å frykte en økende forskjell mellom kommuner der befolkningen får ulike levekår og tilbud om tjenester. Noen kommuner spiller i elitedivisjonen, noen i 1. divisjon, mens andre igjen er nede i 6. divisjon og spiller oldboys.

Elitekommunene engasjerer flere samfunnsmedisinere, ansetter folkehelsekoordinator, de satser på frisklivssentraler og utarbeider en god frivillighetspolitikk, og de organiserer seg på en slik måte at kommunen som organisasjon klarer å bygge opp et sektorovergripende folkehelsearbeid. Innherad samkommune har for eksempel opprettet en egen utviklingsstab[iv] direkte under rådmann, der de har klart å samkjøre alle kommunale planer med folkehelse som en rød tråd. Tro hva ikke det kommer til å bety for innbyggerne i de kommunene de neste tiårene!

Hva slags kommune vil DU bo i?
Hva slags kommune vil DU bo i?

Andre kommuner tar ikke de rette grep og vil kanskje aldri komme over «pukkel-kostnadene» som trengs for å komme ovenpå og investere i tiltak som ikke gir effekt før mange år fram i tid. De mangler kanskje politikere og administrativ ledelse som ønsker eller evner å sette fokus på arbeidet, og det eneste som skjer er at det blir laget et ovresiktsdokument etter klipp-og-lim metoden på folkehelsekoordinators kontor som ingen bryr seg om . «Så har vi i alle fall laget et dokument!». Men noen aktiv folkehelsepolitikk får de neppe i disse kommunene. Dette vil i neste omgang kunne få betydning for innbyggerne i kommunene, der vi vil kunne få økte forskjeller på tvers av kommunegrensene.

I bunn for slike uønskede forskjeller på tvers av kommunene vil følgende årsak kunne ligge til grunn: Kommunene har prioritert arbeidet med oversikt over helsetilstanden i befolkningen svært ulikt, og beslutningstakere i 6. divisjonskommunene har ikke lagt oversikten til grunn for sine prioriteringer i handlingsplan og/eller økonomiplan.

Oversikt helsetilstand – ikke bare for kommunene

Ikke bare kommunen selv har interesse av en god oversikt over helsetilstanden i befolkningen. De regionale samhandlingsutvalgene (SU) som er knutepunkter i samhandling mellom kommuner og helseforetak bør kjenne sin besøkelsestid og se betydningen av at kommunene klarer å få god oversikt over befolkningens helsetilstand, og hva som påvirker den. Kanskje burde kommunene samarbeide om dette arbeidet på en slik måte at vi kan sammenlikne på tvers av kommunegrensene? Det bør etableres regionale kompetansesenter for forebyggende og helsefremmende arbeid som kan øke kompetansen både i kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner.

Det er i i Haugesundregionen bestemt at det skal settes sammen en arbeidsgruppe med tanke på et slikt kompetansesenter, etter innspill fra meg og andre i det samfunnsmedisinske fagmiljøet i regionen som ser behov for å styrke dette arbeidet – i dag sitter kommunen mye på hver sin tue og «knoter» med de samme tingene. Det er foreslått å jobbe for kompetansesenteret FORHELforebyggende og helsefremmende arbeid.

Vedtak i samhandlingsutvalget i Helse Fonna-regionen.
Vedtak i samhandlingsutvalget i Helse Fonna-regionen.

Også sykehusene bør være interesserte i det arbeidet kommunene har begynt på, for å innrette sine tjenester mot lokale utfordringer og bidra til en god samfunnsutvikling. F.eks. hvordan kan spesialisthelsetjenesten bidra til å forebygge psykiske lidelser blant barn og unge? Og ikke minst KS bør være veldig opptatt av hvilken kompetanse kommunene trenger for å imøtekomme utfordringene vi er stilt overfor.

Frivillige lag og foreninger og næringslivet kan også bidra til en samfunnsutvikling for bedre folkehelse ved å følge med på hva som er utfordringer der de holder til. God folkehelse er felles ansvar! En god oversikt skal være tilgjengelig og skrevet på en slik måte at mannen i gata forstår innholdet og kan forholde seg til det. Det handler om å bidra til å spre helsefremmende allmennkunnskap («health literacy»).

Om vi skal nå myndighetenes målsettinger[v] må alle trekke i samme retning. Og vi må gjøre det ut fra en god og korrekt oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og hva som påvirker den på godt og vondt. Folkehelsemeldingen i 2013 pekte ut at dette er målene vi har å jobbe mot:

 • Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder
 • Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel
 • Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen og reduserer sosiale helseforskjeller
Den første stortingsmeldingen om folkehelsen i Norge - lagt fram av Støre i 2013
Den første stortingsmeldingen om folkehelsen i Norge – lagt fram av Støre i 2013

Politikere og rådmann nøkkel til suksess

Helse- og omsorgsdepartementet har sterk styring over spesialisthelsetjenesten og sykehusene. Men kommunene styrer seg selv og lokale folkevalgte og rådmann er avgjørende for hvordan primærhelsetjenesten og folkehelsearbeidet ser ut i din kommune.

Suksesskriterium nummer 1 om en kommune lykkes i å utvikle et godt folkehelsearbeid er derfor at det finnes lokale politikere som fatter interesse for viktigheten av arbeidet, og som ønsker å legge til rette for et systematisk og godt oversiktsarbeid. Dernest er det avgjørende med en rådmann som ser sin rolle som «folkehelsesjef» og sørger for at arbeidet får gode nok rammer innenfor sitt budsjett.

God oversikt er avgjørende for å få riktig bruk av felles midler. Den øverste planen i kommunens planstrategi bør kanskje være plan for hvordan det skal jobbes med oversikt over helsetilstanden i befolkningen? I budsjettsammenheng bør kommunene se på hvordan midler til forebyggende og helsefremmende tiltak kan skjermes fra dragsuget i helse- og omsorgstjenestene. Uansett må prioriteringene bli tatt på grunnlag av en god oversikt over lokale utfordringer og kunnskap om «hvor skoen trykker».

Rådmann er som folkehelsesjef i kommunen ansvarlig for hvilke rammer arbeidet får.

Tverrfaglighet også i oversiktsarbeidet

Dette er for viktig arbeid til at det kan gjøres med klipp og lim på kontoret av en enslig kommuneoverlege eller folkehelsekoordinator. Husk at den oversikten som legges fram skal ligge til grunn for alle kommunale planer og prioriteringer.

Jeg tror derfor vi gjør lurt i å trekke inn andre fagfolk i dette arbeidet, og bygge gode fagmiljø med tverrfaglighet som gjør at vi kommer i mål med oversiktsarbeidet på en god måte.

Jeg ønsker derfor velkommen enhver sosiolog og statsviter eller andre som har lyst å hjelpe meg (eller andre kommuneoverleger, folkehelsekoordinatorer og kommuneplanleggere) med å få god oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og hva som påvirker den på godt og vondt.

Samtidig må den samfunnsmedisinske legestanden våge å bli litt mer med i samfunnsdebatten og melde seg på i kommunene – de trenger oss – , og ikke overlate arenaen helt til sosiologer og statsvitere. Selv om de er viktige de også.

På den måten kan vi forhåpentligvis gi beslutningstakerne våre et godt grunnlag for prioriteringer i kommunebudsjettene, og bidra til at kommunene utvikler en god folkehelsepolitikk som sikrer en aktiv og frisk befolkning, med gode helse-og omsorgstjenester som også jobber for å forebygge mer og reparere mindre.

Følg med på Sunne kommuner både på nettet og facebook – de gjør mye bra.

 

Dag-Helge Rønnevik

Kommuneoverlege Nedre og Øvre Eiker

Under spesialisering i samfunnsmedisin

 

 

 

Kilder:

Godt folkehelsearbeid på tvers: http://www.umb.no/statisk/helse/2012_folkehelsepaatversrapport.pdf

 

[i] https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samfunnsutvikling-for-god-folkehelse-rapport-om-status-og-rad-for-videreutvikling-av-folkehelsearbeidet-i-norge

[ii] http://www.fhi.no/dav/58ffb7f8a8.pdf

[iii] http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Store-helseforskjeller-blant-barn-og-unge-i-Bergen-3193862.html

[iv] http://www.innherred-samkommune.no/organisasjon/stab/org_stab.html

[v] http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7282&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7282:0:25,8905&Content_7282=6441:110870::0:7281:1:::0:0