I Karmøy kommune hadde vi nylig et halvdagsseminar med tema «Helsefremmende lokalsamfunn» (se program her). Stikkord fra dagen var at vi i folkehelsearbeidet skal arbeide kunnskapsbasert, og legge til rette for god borgermedvirkning. Det ble en flott dag med to veldig gode hovedinnlegg av Eyvin Bjørnstad og Therese Sivertsen. Hele kommuneledelsen var der, fra rådmann til etatsledere og lengre ned i organisasjonen. Blant de 130 påmeldte var det også mange fra det frivillige og politikken. Pauseinnslagene av de ansatte ved Solstein var dessuten uforglemmelig:). Men er det noe nytt at vi satser på «helsefremmende lokalsamfunn»?

Herlig med fisketur med
Herlig med fisketur med «Blågeita» på Sommarøya i sommer! Et godt lokalsamfunn å vokse opp i, sånn som jeg husker det!

Vi som er litt ny i gamet (under 40?), tror gjerne at nå tenkes det mye nytt rundt folkehelse og hvordan vi kan gjøre at flere i den norske befolkning kan få et bedre liv.  Jeg er selv tilhenger av samhandlingsreformens intensjoner, og tror det er nødvendig med de solide grep som er i ferd med å tas. Ny folkehelselov som plasserer ansvar for folkehelsearbeidet hos rådmann, er kanskje nødvendig pga det har ikke fungert med hva man har prøvd med tidligere.

Og her kommer kveldens poeng: Lite av det vi gjør nå er egentlig nytt. Ting går i syklus, her som på andre områder. Statlige utviklingsprogrammer går langt tilbake i tid. Blant annet Statens Nærmiljøutvalg (SNU) på 70-80-tallet er nok kjent for mange av de litt eldre (unnskyld bås-setting). For meg er det alltid en eye-opener når jeg kommer over slike ting som kaster lys over fortida på en slik måte at det kanskje bør få konsekvenser for hvordan vi tenker og planlegger det vi driver med i dag. Kanskje trenger vi ikke kopiere det som ble gjort den gang, men vi bør prøve å se hva slags erfaringer andre har gjort seg før oss, og om vi evt kan unngå å gjøre de samme feil som andre har gjort før oss.

Les bare her fra Statens nærmiljøutvalg:

«Regjeringen ser gode og trygge nærmiljøer som et av hovedmålene for sin politikk. Kommunene har hovedansvar for den praktiske gjennomføring av nærmiljøpolitikken. Det er statens oppgave å legge til rette lovgivning og andre virkemidler». 

«Når et samfunn har nådd et velferdsnivå som det norske, ligger noen av de beste mulighetene for en videre utdypning av velferden i det som gjøres i de små sosiale fellesskapene – på arbeidsplassene, i nærmiljøene, i organisasjonene.» 

«En rekke oppgaver kan tas hånd om av frivillige organisasjoner uten at det offentlige fraskriver seg sitt ansvar. Samspillet mellom organisasjonene og det offentlige bør utvikles videre. Regjeringen vil foreslå økte midler til lokalt utviklings- arbeid for nærmi ljøtiltak.» 

«Mange av de samfunnsmessige utfordringer vi står overfor er sammensatte og sektorovergripende.»  

«Løsning av problemer i samfunnet må ofte skje i samarbeid mellom flere sektorer. Miljørettet helsevern og forebyggende sosialtarbeid erf.eks. avhengig av defysiske ogsosiale kvalitetene i nærmiljøet.»

«Befolkningen, lokale lag ogorganisasjoner må delta aktivt i utforming og videreutvikling av sitt lokalsamfunn. Barn og unge må tidligst mulig få kunnskap om nærmiljøets muligheter og utfordringer.»

 «Statens Nærmiljøutvalg vil peke på at levende nærmiljøer er en av forutsetningene for et godt hverdagsliv og for å kunne møte de sammensatte oppgavene vi står overfor. Livskraftige lokalsamfunn som er i stand til å kunne løse felles oppgaver, på egen hånd eller i samarbeid med kommunen, synes å være en av forutsetningene for videre utvikling av velferdssamfunnet.»

«Staten Nærmiljøutvalg mener at lokalsamfunnet må tillegges større vekt i kommunal planlegging og forvaltning. Kunnskap om lokalsamfunnsutviklingeren viktig del av grunnlaget for kommunal virksomhet og utformingen av statlig politikk og virkemidler på ulike sektorer. «

Dette er noen sitat/utdrag hentet fra side 15-19 i rapporten «Ny giv i nærmiljø og lokalsamfunn«. Her bør det være erfaringer og gode tips og tanker som vi kan bruke når vi nå står midt i en ny satsing på å gi befolkningen en bedre helse. Det burde ikke være nødvendig å gjøre absolutt alle ting om igjen helt fra scratch.  Det kan nok lønne seg å se tilbake i tid hvilke erfaring som er gjort av andre tidligere, når man skuer framover og går på med mot og lyst for å imøtekomme de utfordringer står foran.

Kanksje burde ny regjering opprette et erfaringsdepartement for å motvirke historieløshet.

(PS! Lenge siden forrige innlegg på bloggen min nå – den var ikke helt død allikevel!).