Vi jobber fortløpende med klagesaker i kommunen. Generelt kan det klages på rettighetsbrudd etter § 7-2 i pasient- og brukerrettighetsloven, eller på pliktbrudd etter helsepersonellovens § 55.

Jeg kjenner dette er litt nytt for meg, og ansvarsfordelingen mellom kommune og fylkesmann kan virke å være noe uklar. Kommunen skal ikke ha et eget klageorgan lengre, klagene skal til fylkesmannen. Men kommunen skal i mange tilfeller gjøre en jobb med å forberede saken og sende videre til fylkesmannen… For å bli kjent med forholdene, og kunne starte jobben med å rette opp på ting om det trengs. Vi jobber med noen flytskjema for å få dette klarere.

Men til poenget mitt her i dag: Det er godt vi har et helsevesen der pasientene er sikret klagemuligheter dersom de opplever å ikke få gode nok helsetjenester (eller ikke blir innvilget en tjeneste), og at de har mulighet si fra dersom de mener det er noen i systemet som ikke gjør jobben sin godt nok. Det vil jeg selv ønske, de gangene jeg er pasient. Det er viktig at kommunen, som er ansvarlig for primærhelsetjenestene, legger til rette for at det skal være lett å sende inn en klage. Kommunen bør se på alle klagesaker som gyldne anledninger til å bedre kvaliteten på tjenestene sine. Det samme gjelder statlige tilsyn. Dette føler jeg også er tilfellet – når det kommer klagesaker eller det er avvik/merknader ved tilsyn, blir det jobbet systematisk for å bedre dette. Det er en egen kvalitetskoordinator i kommunen som jobber med internkontrollsystem og prosedyrer, og det er jevnlig tema på stabsmøtene i etaten. Vi har et ansvar på systemnivå for å legge til rette for at alle som jobber i kommunehelsetjenesten har de rammene de må ha for å  kunne gjøre en god jobb. Kommunen er også ansvarlig for å ha nok trygghetsalarmer, nok fysioterapeuter, nok omsorgsboliger, nok sykehjemsplasser osv. For å bli bedre er klagesaker og publikums/brukernes mulighet til å si fra om ting som ikke er godt nok en viktig del av kvalitetsarbeidet. Kanskje skulle vi hatt en slik «VOF» (Varsel Om Feil) for helsetjenestene slik de i Stavanger kommune har for vann og avløp osv?

På den andre siden av «klagemuren» håper jeg vi kan bevare det som vår kjente sosialmedisiner Per Fugelli kaller «tillit – helsetjenestens gudestoff».  Om vi klarer bygge opp gode helsetjenester med trygge, dyktige fagfolk som er gode på å kommunisere og skape tillitt, og kanskje ikke har det for travelt, vil også «behovet» for å sende inn klager bli mindre (mange klagesaker skyldes misforståelser og at pasienten føler seg oversett og ikke tatt på alvor).

Istedenfor å skrive mer her linker jeg dere videre til Fugellis innlegg på Helsekonferansen i 2012 der han snakker om tillitten mellom hjelper og den som skal hjelpes. Verdt å høre på! Og takk for at du leser bloggen min:)