I) MULIGHETER I NY FASTLEGEFORSKRIFT MHT OFF. LEGEARBEID (7,5 TIMER I UKA)

Allmennpraktiserende leger (fastleger) som har ansvar for fastlegehjemlene i kommunen gjennom fastlegeordningen, har også som en del av avtalen en forpliktelses om inntil 7,5 timer allmennmedisinsk offentlig legearbeid.

Dette  er regulert i fastlegeforskriften og avtalen ASA4310 (pkt 12.1). I tillegg til kommunal lønn for disse oppgavene får legene praksiskompensasjon alt etter hvor mange timer de er borte fra sin private praksis (dette er regulert i «kommuneavtalen» SFS 2305). Tradisjonelt har oppgavene knyttet seg primært til helsestasjon, skole, sykehjem og fengsel. Ny versjon av fastlegeforskriften åpner opp ny mulighet:

 • § 12 Fastlegens deltakelse i andre allmennlegeoppgaver i kommunen: Fastlege i fulltidspraksis kan pålegges å delta inntil 7,5 timer per uke i andre allmennlegeoppgaver i kommunen, for eksempel i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sykehjem og fengsler. Før pålegg gis skal kommunen søke å inngå frivillige avtaler om utføring av disse oppgavene. Fastlegens deltakelse i administrative møter med kommunen skal iberegnes i de 7,5 timene. Fastlegen og kommunen kan inngå avtale om andre oppgaver som skal inngå i de 7,5 timene, jf. første ledd. 

Kommunen forsøker å fordele oppgavene jevnt på fastlegene, og helst basert på legenes personlige interesser. Offentlig legearbeid er en naturlig del av fastlegens totale tilknyting til kommunen, understrekes det også i KS´kommentar til legeavtalene.  Forskrift om fastlegeordning sier at kommunen har et sørge-for-ansvar for alle som oppholder seg i kommunen (§ 3 Det kommunale ansvaret for allmennlegetilbudet): Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige allmennlegetjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd. Forskriften sier også at om du havner på institusjon overtar kommunen ansvaret (tilsynslegen på sykehjemmet overtar ansvaret for fastlegen). Aldershjem og omsorgsboliger regnes ikke som en slik institusjon.

Helse- og omsorgstjenesteloven, forskrift om fastlegeordningen og ASA4310 (blant annet) sørger altså for at kommunen skal tilby innbyggerne allmennlegetjenester, og da gjennom fastlegeordningen og andre allmennlegetjenester  som f.eks. tilsynslege på sykehjem. Dette er i hovedsak «utøvende» legeoppgaver knyttet til pasientbehandling. Men det som vi kanskje kan og bør vurdere, er om det er hensiktsmessig å involvere fastlegene mer i andre deler av kommunehelsetjenesten, der det ikke nødvendigvis er snakk om individrettet pasentarbeid. Vi må se hva som er mulig innenfor de rammene vi har i form av lover, forskrifter og avtaler, og sammen med fastlegegruppen vurdere om det er rom for å tenke litt nytt – for å imøtekomme utfordringer vi har foran oss nå når samhandlingsreformen er godt i gang.

Utposten (blad for allmenn- og samfunnsmedisin) peker på dette i siste utgave nr 5 årgang 41; «Offentlige legeoppgaver i samhandlingsreformens tid». Der står det bl.a.: Tiden er moden for at leger – gjennom de lokale samarbeidsutvalgene – tar i bruk sin lokalkunnskap og blir medaktører i beslutninger om hvilke allmennmedisinske oppvager fastlegene skal gå inn i». Noen poeng fra artikkelen:

 • Dagens ordning for allmennmedisinsk offentlig legearbeid står i veien for å la fastlegene ta del på andre områder enn det som har med pasientbehandling å gjøre
 • Allmennlegene bør engasjere seg i forebyggende arbeid og fagutviklingen på området – og gjøre sin kunnskap tilgjengelg for andre
 • Samhandlingsreform og ny fastlegeforskrift legger til rette for at fastlegene skal kunne bli en tydeligere aktør i kommunens samlede helsetjeneste
 • Reformen pålegger kommunene større ansvar for forebyggende arbeid både på individ- og gruppenivå, samt stiller større krav til kompetanse i kommunen, deriblant hos fastlegene – og fastlegene vil bli sterkt berørt
 • Endringene krever opprusting av kommunale helseinstitusjoner, og en faglig styrking av sykehjemsmedisinen.
 • Fastlegene vil bli utfordret til å delta mer i tverrfaglig samarbeid
 • Om fastlegeordningen skal bli bedre må fastlegene delta i utviklingsarbeidet med faglig eierskap, engasjement og ideer
 • Ny fastlegeforskrift åpner for at kommunen og fastlegene kan inngå avtale om andre oppgaver enn de tradisjonelle
 • Offentlige legeoppgaver er ikke prioritert i norsk allmennmedisin, siden de ikke er kravtjeneste i spesialisieringen (som f.eks. kurativt legearbeid og legevakt).
 • Kombinasjonen fastlegearbeid og offentlige oppgaver skaper grunnlaget for at fastlegene fungerer som faglige nøkkelpersoner i kommunen
 • Tiden er inne for å vurdere en utvidet definisjon av allmennmedisinske oppgaver?
 • Kun 10 % av nye leger velger fastlegeyrket. Fastlegene bør involveres med tanke på å definere hvilke oppgaver og arbeidsbetingelser unge leger finner attraktive (offentlige legeoppgaver blir jo en del av «totalpakken» de får når de blir fastlege)
 • Fastlegene inkluderes sjelden i å definere behov og arbeidsbetingelser innen offentlige oppgaver

Å delta i arbeidet med å prioritere, fordele og organisere offentlige oppgaver, gir motivasjon for å involvere seg. Tverrfaglig samarbeid blir meningsfylt når en opplever å arbeide med oppgaver som er relevante, ikke bare for pasientene, men også for egen faglig utvikling. (Sitat fra artikkel i Utposten). Fastleger vil f.eks. kunne inngå i forebyggende innsatsteam (KOLS, diabetes, forebyggende hjemmebesøk til eldre, demensteam m.m.) istedenfor å motvillig bli satt til å være sykehjemslege eller helsestasjonslege.

II) FASTLEGER KJØPES INN I ANDRE OPPGAVER

I tillegg til de muligheter de tilpliktbare 7,5 timene med offentlige legeoppgaver gir, kan det være fornuftig av kommunen å kjøpe inn fastleger til andre oppgaver, f.eks. til kommunalt og interkommunalt utviklingsarbeid i henhold til samhandlingsreformen. I Karmøy kommune fristiller vi nå en av fastlegene fra sine andre offentlige legeoppgaver for å delta i revisjon av kommunens «plan for legetjenester». Vi har også ansatt lege i 100 % fastlønnsstilling der 80 % av stillingen er som tilsynslege på 2 sykehjem.

Fastleger kan også engasjeres som praksiskonsulenter i PKO-ordning, som er viktige ressurser i knutepunktene mellom 1. og 2. linjetjenesten. I Stavanger har de ansatt lege som  PKO innen «Divisjon for medisinsk service, PKO-hjemmeside og Praksisnytt». Denne legen driver bl.a. nettsiden www.fastlegeservice.no som er en god ressurs for fastlegene i regionen.  

HOVEDPOENG: Vi må tørre å tenke nytt og se hvordan vi kan la fastlegene få større innflytelse på de kommunale oppgavene og utviklingen av legetjenestene i kommunen, både gjennom å utvide definisjonen på «allmennmedisinsk offentlig legearbeid» (de 7,5 timene legene kan tilpliktes per uke), og gjennom å kjøpe inn fastleger i planarbeid og prosesser der de kommunale helsetjenestene skal formes. Resultatet vil bli et bedre kommunalt samarbeidsklima, bedre kommunale helsetjenester og en mer attraktiv fastlegeordning der vi får inn nye leger som får anledning å jobbe med ting de er interessert i, utenom kurativt arbeid.