I) FOLKEHELSEKONFERANSEN – HVA KAN VI TA MED OSS?

Vi har nå vært på folkehelsekonferanse i Oslo og hørt mange gode foredrag om dette viktige tema. Vi stilte mannsterke fra Karmøy kommune med meg, folkehelsekoordinator Siri Merethe og helse/omsorgssjef Reidar. Vi fikk følge av folkehelsekoordinatorene i Haugesund og Tysvær, Bente og Ann Kristin. 

Hovedbudskap i helgen var: Rettferdig fordeling gir god helse. Sosiale ulikheter i helse må bekjempes – for alles skyld!

Helse avgjøres utenfor helsevesenet, og kommunene må jobbe med en kursendring og få til «helse i alt vi gjør». Teknisk etat må ha på sjekklisten sin «hvilke konsekvenser har det for helsen til de som bor i dette området om vi vedtar dette og dette». Finansmininsteren er helseminister når han bestemmer at det skal finnes trygdeordninger for svakere grupper. Samferdselsmininsteren er helsemininster når hun satser på kollektivtrafikk og sykkelveier. 

Kommunene kommer ikke til å makte dette alene, frivillige lag og foreninger vil bli trukket inn i partnerskapsmodeller med kommunene i større grad. Næringslivet vil komme mer på banen og innse at folkehelsearbeid også er viktig for dem; utdanning og jobb er bærebjelker i et bærekraftig samfunn. Se til Spania hvor 50 % av unge nå står uten arbeid. Vi står foran et veiskille nå, der også helsemininster Støre går til valgkamp med forebygging som valgsak.

Noe av det verste for et samfunn er at unge ikke gjennomfører utdanning, og faller ut av produktivt arbeidsliv. Det koster samfunnet og den enkelte massivt med penger. Et av innleggene på konferansen var fra noen svenske forskere, som hadde regnet ut at i en kommune der 12-13 ungdommer droppet ut av skole, ikke fikk seg utdanning, havnet i uføresystemet osv. kostet dette ila en 45-årsperiode (de årene de skulle vært i arbeid) samfunnet 640 (!!) millioner kroner. Dette i form av

  • Tapt produksjonsverdi (de jobber ikke)
  • Behandling (de blir oftere og mer syk enn andre som er i jobb, somatisk sykdom og psykiske lidelser)
  • Forsørgelse, stønad (de kan ikke forsørge seg selv, havner på uføretrygd)
  • Uteblitte skatter og avgifter

Og dette var bare toppen av «utenforskapets isberg«, mente de. Så her kan vi se det dreier seg om et bredt arbeid i mange sektorer og bransjer som kan motvirke dette (ikke bare helsevesenet!). Å fange opp ungdom som sliter tidlig nok, unngå drop-outs fra videregående skoler, få dem inn i lærlingplasser, få dem inn i arbeidslivet er ikke noe helsevesenet kan klare. NAV har allerede for mye å gjøre… Derfor er det så viktig at også næringsliv og andre aktører utenfor kommunen i større grad ser at dette er et felles samfunnsansvar alle kan/bør/må bidra til å ta (personlig meddelelse: takk Anne for at du setter fokus på dette!).

PERSPEKTIV: I Norge har vi et flott dugnadssamfunn, frivillige lag og foreninger gjør en kjempeinnsats, vi har lav arbeidsledighet og de fleste fanges opp av velferdsstatens ordninger – vi har det svært bra på mange måter, men det betyr ikke at vi ikke skal lete etter nye områder å bli bedre på! Sitat Sir M. G. Marmot: «No data, no problem. No problem, no action». Dessuten er vi en del av en globaliert verden med STORE utfordringer, krigssoner, flyktninger, økonomiske kriser osv. Vi aner nok ikke hvor skjermet og bra vi har det… Men vi vil også få flere og flere nye landsmenn som må integreres og inkluderes, og ikke gå inn i «utenforskapet». Så selv om vi har det bra skal vi ikke hvile på lauvbærene.

II) VI MÅ BYGGE OPP ET STERKT FAGMILJØ

I vår region bør vi, slik jeg ser det, nå satse på å bygge opp et sterkere faglig miljø og nettverk der vi ikke bare jobber innenfor våre egne kommunegrenser, men også kan stå på en felles plattform og samarbeide, tenke nytt og helhetlig, dra veksel på hverandres kunnskap og erfaringer og være et faglig kunnskapsknutepunkt som kan bidra til at kommunene (administrasjon, utvalg, etater, folkevalgte politikere) gjøres i stand til å ta de rette valgene. 

Det er allerede flere viktige ting på gang:

1) Det er startet opp veiledningsgruppe for samfunnsmedisinsk interesserte leger på Haugalandet. Gruppa går over 3 år og er en del av løpet for å bli spesialist i samfunnsmedisin (bra for kommunene at flere leger tar denne spesialiseringen!).

2) Den 15/10 starter nytt uformelt forum «Haugaland Folkehelseforum» (HFHF). Kommuneoverlege Lysen og Tysvær kommune har tatt initiativ til dette. Tanken er å ha et uformelt treffpunkt der vi møtes f.eks. 2 ganger i måneden, diskuterer fag og sak og jobber opp mot våre egne kommuner via laptop og citrix-klientløsning.

3) Mange kommuner har ansatt folkehelsekorrdinatorer som har funnet fram til hverandre og er i ferd med å få et faglig nettverk. Mange av dem jobber tett med kommuneoverlegen i sin kommune. FH-koordinator og kommuneoverlege er rådmannens viktigste rådgivere i spm om folkehelsearbeid, etter ny Folkehelselov av 1/1-2012.

Jeg begynner også å få tro på at grupperinger på utvalgte sosiale medier kan ha en funksjon, og gjøre at vi kan knytte kontakter på kryss og tvers på en god måte. Når folkehelse angår alle, er det ikke nok å kun ha kontakt med helsepersonell. 

Dette handler om lokalsamfunnet vi vokser opp og lever i, hvordan vi har det rundt oss, hvordan ungene våre skal ha det, hvordan regionen skal kunne utvikle seg på en bærekraftig måte når vi nå står foran alle «moderne» utfordringer (eldrebølgen, tidsklemma, teknologi inn i alle hjem, oppsplittede hjem, globale økonomiske kriser som også før eller siden vil treffe oss hardere enn det har gjort så langt, ungdommens frafall fra idretten, livsstilssykdommene som sniker seg innpå oss osv. osv.).

4) Jeg har derfor laget en «gruppe» på LinkedIn som et lite eksperiment i forsøk på å få til et «bransjetverrfaglig» forum, der også næringsliv, politikere, frivillige og egentlig hvem som helst opptatt av folkehelsearbeid, kan delta og komme med innspill. (Jeg må understreke at dette er et privat initiativ fra min side, og ikke i regi av min arbeidsgiver). Om folkehelse angår oss alle, da må vi også engasjere andre enn bare helsefolk. Dette har folkehelsekoordinator i Bokn kommune, Anne Askeland, forstått lenge før mange av oss andre, og pusher på for å få oss til å forstå hvorfor det er så viktig å få næringslivet med på denne tankegangen…

Takk for du leste så langt – jeg har et problem at jeg skriver for mye… Men vanskelig å begrense seg når man har så mye man vil ha sagt…

III) FRA MAKRO TIL MIKRO

Avslutningsvis: Nå skal jeg ha lørdags-trening med innebandylagene våre G11 og G13! Seriestart om få uker, så nå må vi bare kjøre på! Frivillig økt… viktig at de som trenger det også får lov å ha helgene som frisone, med familie, på fjellet osv. Kjører først ei økt med litt øvelser og lek, så en liten fruktpause før vi kjører ei internturnering. Fra makronivå (folkehelsekonferansen) til mikronivå (mitt eget lokalsamfunn). Jeg trives med det, det gir meg meningsfyllt innhold i hverdagen, jeg blir stolt av å kunne bidra til gode fritidstilbud til ungene våre, og har sannsynligvis et bedre liv fordi jeg har mulighet til å engasjere meg og bidra lokalt! (= en av søylene i WHOs og Ottawa-charterets definisjon på helsefremmende arbeid:

  1. Å bygge opp en sunn helsepolitikk – det vil si ”plassere ’helse’ på sakslisten til de bestemmende organer på alle områder og nivåer”.
  2. Å skape et støttende miljø – ”helsefremmende arbeid skaper leve- og arbeidsforhold som er trygge, stimulerende, tilfredsstillende og trivelige”.
  3. Å styrke lokalmiljøets muligheter for handling – ”helsefremmende arbeid skal styrke lokalsamfunnet når det gjelder å prioritere, avgjøre, planlegge tiltak og gjennomføre dem for å kunne oppnå en bedre helse”.
  4. Å utvikle personlige ferdigheter – ”helsefremmende arbeid skal støtte personlig og sosial utvikling ved å sørge for informasjon, helseopplysning og kunnskap om mestringsteknikker”.
  5. Å tilpasse helsetjenesten – ”helsesektorens rolle må i økende grad bevege seg i en helsefremmende retning, utover ansvaret for å yte kliniske og kurative tjenester”.

Ha en aktiv helg!