Mye spennende i kommunen nå:

Arbeid med revidering av «plan for legetjenestene» kom i gang nå like før helga, vi har satt ned 4-5 arbeidsutvalg som skal jobbe med hver sine områder der vi til slutt skal legge fram et plandokument der vi synliggjør utfordringene for kommunenen de neste årene hva gjelder legetjenestene i kommunen. Fastlegeordningen og legevakten er selvsagt sentral, det samme er de tradisjonelle offentlige legeoppgavene tilsynslege og helsestasjonslege. Samtidig blir det viktig å tenke nytt og se om det er andre offentlige allmennlegeoppgaver fastlegene kan utføre, f.eks. i forebyggende innsatsteam eller på lokalmedisinske sentre.

Ansettelse av ny lege på det kommunale legekontoret som kommunen er med og driver, med fokus på utvikling og kundevennlighet i form av ny hjemmeside med mulighet for timebestilling via internett og sms. Det kan lette trykket i resepsjonen på telefonen, samtidig som det er bedre tilbud til pasientene som ikke trenger bruke arbeidstiden sin på å sitte i telefonkø. God informasjon ut til pasientene gir også en bedre samhandling mellom legekontor og pasientliste, noe som ikke er en ubetydelig faktor i den daglige drift. Man kan snakke om å «lære opp» pasientlista, dvs. være tydelig på hvilke rutiner man ønsker rundt timebestilling, reseptfornying, attester, ØH-timer osv. Dette varerer nok mye fra legekontor til legekontor, avhengig av hvilke rutiner man har valgt, hvordan telefontilgjengeligheten er, hvor lett det er å få ØH-timer, hvor lang ventetid det er på kontrolltimer osv. Noen har åpent utover ettermiddagen en eller flere dager i uka, andre har drop-in timer hver dag tidlig på morgenen, mens andre igjen bruker «time-samme-dag»-systemet. Med gode rutiner i hverdagen, der pasientene og legekontoret har felles forståelse for hvordan legekontoret drives, vil både kvaliteten og kapasiteten bli bedre.

Frivillige lag og foreninger banker på døra til kommunen og ønsker komme i dialog med tanke på mulige samarbeidsmuligheter som følge av Folkehelselovens fokus på partnerskap og samhandling. Vi har hatt møter med mange lag/foreninger som nok ønsker å posisjonere seg i forhold til kommunens arbeid, og samtidig gi meg og folkehelsekoordinatoren et innblikk i hva de jobber med. Det er virkelig lærerikt og spennende å møte alle disse og få høre om alt det gode arbeidet som blir gjort rundt omkring! De kommunene som på en systematisk måte klarer legge til rette for godt samarbeid med de frivillige kreftene i samfunnet kommer til å lykkes bedre i å oppnå samhandlingsreformens intensjon: Å forebygge mer, reparere mindre. Og da må man ikke bare fokusere på pasienter som allerede har et helseproblem, men se på hele befolkningen og tenke hva vi kan gjøre for å hindre at folk blir syke.

Derfor jobber vi nå med å etablere et nytt Folkehelseforum, et rådgivende organ som skal være tverretatlig og få som oppgave å utarbeide et oversiktsdokument over helsetilstanden i befolkningen i kommunen (Folkehelseloven §5 + egen forskrift). Når vi har en god nok oversikt, kan vi si hvor skoen trykker, og mot hvilke grupper i kommunen vi tror det kan være fornuftig å rette tiltak mot. Det vil bli en lang rekke tiltak/prosjekt som summeres opp i en handlingsplan for folkehelse. I de forskjellige prosjektene/tiltakene vil det være naturlig at kommunen søker samarbeid med frivillige lag og foreninger. Dette arbeidet mener jeg er det viktigste som foregår i kommunen akkurat nå! Og vi har en folkehelsekoordinator som er handlekraftig og klarsynt, så jeg tror Karmøy kommune ligger bra an nå i forhold til folkehelsesatsingen. (Det jobbes i egne prosjekt også med muligheter for frisklivssentral eller lokalmedisinsk senter, interkommunal legevakt, ØH-plasser, rehabilitering osv – altså de kommunale tjenestene som også skal ha et sterkere forebyggende fokus). Men vi må huske det går et grov-skille mellom «befolkningen» som er frisk og «pasienter» som har et helseproblem. Fortsatt brukes mesteparten av pengene på det som skjer etter en diagnose er stilt (vi reparerer). Vi må se hvordan vi på gode måter kan bruke pengene FØR diagnosen er stilt, altså unngå at folk blir syke.

I arbeidsgruppen for miljørettet helsevern har vi fullt fokus på skolene i kommunen. Brennpunkt på NRK hadde dokumentar om tilstanden i Bergen der mange skoler var så dårlige at de gjorde folk syke. Det er kommunens ansvar å føre tilsyn med både offentlige og private skoler, og det er det vi nå jobber med. Dette er litt ullent regelverk, og for rektorene er det nok frustrerende at de har så mange lovverk å forholde seg til (arbeidsmiljøloven, utdanningsloven, HMS-lovverk, tekniske lover og forskrifter osv). Forskrift om miljørettet helsevern kommer litt på toppen av alt annet tror jeg, men er jo svært viktig for å sikre ungene et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker få gode rutiner med elektroniske skjema istedenfor for mye papirmølle. Vi har et godt stykke arbeid foran oss.

Det er virkelig spennende å jobbe med samfunnsmedisinske oppgaver i en kommune! Jeg oppfordrer yngre leger til å våge seg inn på fagfeltet – kommunene vil skrike etter vår kompetanse i årene som kommer. Tror nå jeg..;)