Hei igjen! Da var sommeren over, og jeg skal prøve å fortsette å skrive på bloggen min! Jeg har lyst å fortelle om min arbeidshverdag som kommuneoverlege i Nord-Rogalands største kommune med 40.000 innbyggere; Karmøy. 20/8 startet jeg i 100 % stilling og jobben tar nesten litt pusten fra meg – på en positiv måte! Det er voldsomt masse å sette seg inn i, nye arbeidsområder jeg ikke har jobbet med tidligere, kjekke folk å møte og bli kjent med, prosjekter og utviklingsarbeid. Lysten til å bidra til utviklingsarbeid må vike litt for behovet for innsats på driftssiden… Drifta kan man ikke legge til side, men det er også viktig å rydde plass for utviklingsarbeid, å tenke nye tanker, legge planer, brainstorme litt, se nye sammenhenger, være kreative, tenke nytt. Jeg er nok mest begeistret for utviklingsarbeid, men ser jo at det er en del ting å jobbe med på driftsiden også som må prioriteres. Men det går jo an å gjøre to ting samtidig:)

Fastlegeordningen og legetjenestene i kommunen: Ansettelse av nye leger, intervju, kabal med kommunale oppgaver, oppfølging av leger på kommunal fastlønnsavtale. Samtidig tanker om veien videre, revidering av kommunens legeplan (plan for legetjenestene), dimensjonering og kapasitetsøkning (vi trenger flere fastleger!), dialog med fastlegegruppa via ALU (allmennlegeutvalget) og LSU (Lokalt samarbeidsutvalg) og legenes tillitsvalgte. Skal kommunen lykkes med ambisjonene i samhandlingsreformen vil et av nøkkelpunktene til suksess være å ha en god og stabil legegruppe, både fastleger og i andre roller. Legene er navet i hjulet og knutepunktet for mye av det som skjer i tjenestene våre.

Vi startet i dag på besøksrunde til alle fastlegekontor i kommunen sammen med avdelingssjef helse – for å bli kjent, få presentert oss (hun er også ganske ny i jobben) og høre litt hva fastlegene tenker om veien videre. Ny forskrift for fastlegeordningen ble jo nettopp lansert, men det virker som det blir lite støy rundt den. Kjekt å få møte fastlegene på en slik måte, på deres kontor og samtidig få en liten omvisning og bli kjent.

Miljørettet helsevern: I dag var jeg og folkehelsekoordinator i ledergruppe med rådmann for å legge fram plan for å sette ned tverretatlig arbeidsgruppe innen MHV. Jeg følte vi fikk gehør for argumentene, og vi skal nå sette i gang dette viktige arbeidet. Ikke minst dette med godkjenning av skoler og barnehager er brennhett tema for tiden, og en av oppgavene innen dette arbeidsområdet. Hva er MHV? Det ligger i navnet: vi skal verne om helsa til befolkningen med fokus på faktorer i miljøet rundt oss. Støy, støv, stråling, inneklima osv. Jeg er optimist med tanke på videre arbeid, og glad for at vi får samlet kompetansen vi trenger i en slik arbeidsgruppe.

Folkehelsearbeid: Vi la også fram tanker om organisering av folkehelsearbeidet, der har folkehelsekoordinatoren gjort en kjempejobb med å skissere ut et nytt folkehelseforum, som skal være verktøy for å imøtekomme kravet i ny Folkehelselov §5 om at kommunen skal ha oversikt over befolkningens helsetilstand, og sette i verk tiltak der det er behov. Ut fra en slik oversikt kan man lage en handlingsplan, og med finanisering på plass rulle ut ulike prosjektarbeid og tiltak av helsefremmende og forebyggende karakter. Kjempespennende! Vi drøftet også litt hvordan skal vi i kommunen bli gode nok på temaet «folkehelse», og rådmann var enig i at en fagdag eller seminar internt i kommunen med folkehelse som tema kan være god start. For at kommunen skal lykkes med å få folkehelseperspektivet inn i hele organisasjonen er rådmannen nøkkel til suksess!

Ellers er jeg fungerende smittevernlege noen uker mens den ekte er i utlandet. Stort sett tuberkulosekontroller det går i, er innkalt til et behandlingsmøte på lungeavdelingen senere i uka. Spennende og viktig arbeid! Vi skal være glade vi bor i en rik del av verden der omtrent ingen er syke av sykdommen. Grenseovergangen Norge/Russland er visstnok den i verden med størst klasseskille, har jeg hørt. Vi skal ikke lenger enn dit før tuberkulose er et stort helseproblem.

Vi har forresten også fått beskjed fra fylkeslegen at vi får startet opp en veiledningsgruppe i samfunnsmedisin her i Haugesundsområdet nå i høst! Dette er kjempegode nyheter, og jeg ser fram til å komme i gang sammen med andre leger i samfunnsmedisinske stillinger. Det samfunnsmedisinske miljøet i vår region bør, slik jeg ser det, styrkes. Vi har for få treffpunkter, for få er spesialister i samfunnsmedisin, og kommunene kommer til å trenge vår kompetanse de kommende årene i økende grad!

Til sist her i dag må jeg jo meddele at jeg har syklet til jobb et par ganger:) Det er ca 2 mil hver vei. Første gang brukte jeg ca 1:20 en vei, men tiden ble presset ned mod 1:03 siste turen. Bare vent til jeg får meg skikkelige sykkelsko – da får jeg drakraft opp og nedtråkk ned. Omtrent som med vekselvirkningen mellom drift og utvikling i kommunen: Det må foregå parallellt, men er i sin natur helt forskjellig men allikevel en del av samme prosess.