Den ene dagen i uka i Karmøy (etter sommeren starter jeg i full stilling) går fort, det er mye å gjøre, flere og flere saker havner på mitt bord, og jeg blir involvert i stadig flere saker. Jeg lilker det, og ønsker det, men av og til er det en god egenskap å stoppe opp litt og si at nei her tror jeg kanskje ikke jeg skal involvere meg. Jeg er opptatt av å vite hvilken hatt jeg har på meg til enhver tid, hvilken rolle jeg har, hvilken myndighet, hjemmel eller mandat som gjelder dersom jeg skal gå inn i en sak. Jeg er medisinskfaglig rådgiver i kommunen, det er kanskje min viktigste rolle. Det betyr ikke at det er jeg som er ansvarlig for helsetjenestene, det er det kommunen ved avdelingssjefene, helse-og omsorgssjef, hovedutvalget for helse og omsorg, formannskap, kommunestyret og rådmann og ordfører som er. På noen områder har kommuneoverlegen et tydeligere ansvar, bl.a. Miljørettet helsevern. Psykisk helsevern, smittevern og beredskap er andre samfunnsmedisinske områder kommuneleger har vedtaksmyndighet, enten direkte i lovverket eller på delegasjon fra kommunen.

Om noen mater måker, og det fører til et rotteproblem er det en sak for kommunelegen med hjemmel i smittevernlov og forskrift om skadedyrsbekjempelse, samt kapittel om miljørettet helsevern som nå er flyttet fra kommunehelsetjenesteloven til ny folkehelselov. Jeg samarbeider med folkehelsekoordinator i slike saker, vi sjekker ut fakta i saken før vi tar kontakt med partene i saken. Jeg håper enkelt diplomati kan løse de fleste slike saker… Mange regioner har robuste fagmiljø rundt fagfeltet MHV, men her på Haugalandet ble dette miljøet som var et interkommunalt samarbeid lagt ned i fjor, så nå må kommunene ivareta dette selv, noe som definitivt er eller vil bli en utfordring. Kommunen skal føre tilsyn med en rekke tilsynsobjekter, noen med meldeplikt andre med godkjenningsplikt ved oppstart. Alt fra skoler og barnehager til solarium, kjøletårn, badebasseng, frisører, asylmottak, campingplasser og tatoveringssjapper. Jeg skulle ønsket et mer robust fagmiljøvi som kommuneoverleger kunne spille på innen dette fagfeltet.

Det har kommet et par bekymringsmeldinger fra spesialisthelsetjenesten på pasienter i psykiatrien de ikke får tak i og som de er bekymret for. Jeg ber da fastlegen undersøke saken, og det kan i verste fall bli nødvendig for fastlegen å begjære tvungen legeundersøkelse om det dreier seg om person med paykisk lidelse som ved å unnlate behandling kan være til fare for seg selv eller andre. Den er det kommuneoverlegen som signerer, med hjemmel i lov om psykisk helsevern. Pasienten kan da hentes til tvungen undersøkelse. Det er heldigvis ikke ofte det er nødvendig, men jeg har allerede altså hattto slike saker.

Siden sist har jeg blitt spurt om å være med i atyringsgruppa til et nytt prosjekt som skal jobbe med overvektsproblematikken blant barn og unge, med prosjektmidler fra samhandlingsreformen (500.000,-!). Jeg og folkehelsekoordinator har også hatt møter med ulike aktører i kommunen angående samarbeid om mulige prosjekter med et helsefremmende fokus rettet mot grupper i befolkningen. Om det lykkes å etablere et kommunalt folkehelseforum og utarbeide en kommunedelplan for folkehelse med konkret handlingsplan, har kommunen gode verktøy for å imøtekomme krav i ny folkehelselov om å ha oversikt over helsetilstand i kommunen, og realisering av prosjekter som kan 1) legge til rette for de store gruppene og 2) gi ekstra drahjelp til utsatte grupper med fokus a) skape gode møteplasse og b) bidra til økt fysisk aktivitet/bevegelsesglede.

Folkehelsekoordinator sitter i rådmanns stab, og vil på papiret sammen med kommuneoverlegen være de viktigste rådgivere for rådmannen nå når ansvar forbefolkningens helse (folkehelsa) er flyttet opp til rådmanns nivå. Hun har masse flotte tanker og et smittende engasjement. Til høsten blir det satt i gang et interkommunalt, uformelt forum for kommuneoverleger og folkehelsekoordinatorer som skal være felles treffpunkt der vi kan utveksle erfaringer, diskutere saker, utvikle kompetanse på ulike områder og ikke minst få et faglig nettverk vi kan dra nytte av i hverdagen. Det er et initiativ jeg tror kommunene og rådmennene skal være glade for at vi har tatt – for kommunene trenger et mer robust samfunnsmedisinskfaglig miljø enn det som finnes i dag for å kunne løse alle oppgaver oss i årene som kommer på en god nok måte. Mener jeg. Og til tittelen på dette innlegget: noen ganger har man flere hatter på seg, men det er viktig å vite hvilken.