Dette er mail jeg skrev til folkehelsekoordinator i kommunen(e) jeg jobber i. Noen tanker hvordan idrettslagene kan være gode «verktøy» i folkehelsearbeidet, med fokus på å få flere i aktivitet.

Videre: Om vi tenker videre hvordan idrettslag kan trekkes inn i et folkehelseperspektiv og med konkrete prosjekter med midlene du har tilgjengelig har jeg såvidt tenkt noen tanker.

1) Idrettslagene kan/bør stimuleres til å favne bredere, tilby flere lavterskel trimtilbud både til ungdom og voksne. Har vi oversikt over hvor mye ledig kapasitet som er i gymsaler og grendahus på Karmøy? Nærhet til tilbudet er nøkkel for å få folk med – hadde vært interessant om vi f.eks. kunne vist til at det er 40% ledig kapasitet der og der, og dermed synliggjøre mulighetene for økt aktivitet. Du nevnte en slik foreningsdag der alle får vist seg fram – kjempespennende. Kanskje kan alle idrettslag stimuleres til å ha introduksjonsuke hver høst for å få med flere barn/unge/voksne til å prøve seg i nye aktiviteter, for å senke terskelen for å tørre å hive seg med på ting. Hvordan få flere voksne aktive i idrettslagene? Peke ut spesielle grupper, som f.eks. innvandrere (som i Oslo med innebandy).

2) Stimulere idrettslagene til å tilby trimgrupper og aktivitetstilbud til den eldre garde 60+, der finnes det jo nesten ingenting såvidt jeg kan se. Noen lag/klubber har «seniorlaug» som gjør forefallend arbeid på anleggene osv. Men med hva vi vet hvor viktig og effektivt det er for eldre å mosjonoere jevnlig er dette noe kommunen bør være svært interessert i å få til! Det stod for ikke lenge siden en artikkel i en av Karmøy-avisene om en gjeng på Karmøy som spiller innebandy, de var 60-80 år. Sosial møteplass, holder seg i form osv. Her hadde det vært spennende å sette i gang noe! Den eldre garde kan også bidra i idrettslagene ved å f.eks. lage lapskaus en dag i uka og skape sosial møteplass for alle medlemmer (det gjøres sikkert mange steder allerede). Det kan stimuleres til aktiviteter på tvers av generasjoner; felles turer, felles aktivitetsdager der de eldre lærer vekk gamle leker til ungene (f.eks. vippe pinne, slå ball osv – aktiviteter som gjerne min og din sin generasjon selv er i ferd med å glemme, eller aldri har lært!), de eldre kan løftes fram som ressurs og samtidig bidra til å skape trygge og gode rammer rundt idrettslagenes aktiviteter – om de selv har lyst, og det tipper jeg mange av dem har, men det er liksom ikke lagt til rette for det…!

3) Idrettslagene ved hovedstyrene har arbeidsgiveransvar og personellansvar for daglig leder. Jeg har inntrykk av at det er til dels stor gjennomtrekk i stillingene som daglig leder i idrettslag generelt, sikkert med hederlige unntak. Men det er ikke lett å jobbe alene som daglig leder når dine arbeidsgivere er frivillige «amatører» i hovedstyret. (Kanskje burde alle daglige ledere være kommunalt ansatte??). Kunne det vært interessant å etablere et bedre nettverkt for daglige ledere i idrettslag i kommunen for de som er interessert? F.eks. etter modell som det uformelle «Haugaland Folkehelseforum» der Tysvær kommune har påtatt seg ansvar som vertskommune, der du og jeg og allle de andre i vår «bransje» skal kunne møtes jevnlig, jobbe i et miljø sammen, med trådløst nettverk osv, knytte kontakter, utveksle erfaringer. Kunne vi gjort det samme for idrettslagene? Ett idrettslag kan ta på seg ansvaret som «Verts-idrettslag» og stille til disposisjon lokaler med trådløst nettverkt, kaffe og frukt på bordet osv. Det kan hentes inn innlegg fra andre aktører; idrettsrådet, idrettsforbundet, kretsen, folkehelsearbeidere osv. Det kan knyttes litt midler til et slikt opplegg/prosjekt for å dekke utgifter til servering og evt. trykksaker. Man kan opprette webside der man samler felles-info, legger ut referater, belyser fokusområder, legger ut gode eksempler hva som fungerer osv. Det hadde vært spennende å hørt om dette er noe idrettslagene og de daglige lederne kunne tenkt seg å være med på. Det kan også sikre oss det at kommunen skal samarbeide bedre med frivillige lag og foreninger – kanskje du og/eller jeg skal være faste deltakere?

4) Prosjekt med idrettslagene for å kartlegge hva som fører til frafall av ungdommen, hvorfor så mange idrettslag sliter med å opprettholde lag i ungomdstida, og hva skal til for å hindre frafall, hva ønsker egentlig ungdommen selv? Her er ei dame som driver med coaching av ungdom, kanskje det kunne vært en «happening» i regi av kommunen og idrettslagene: http://www.candc.no/index.html. Hos eldre vet man at eldresenter er svært kostnadseffektive mye pga de eldre selv er med og definerer innholdet og bidrar med frivillig arbeid. Kunne vi satt fokus på ungdommen på samme måte og etablert «ungdomssenter», eller ihvertfall, som hun i Candc sier;

bidra til at ungdom fra 10 – 20 år får anledning til å videreutvikle sine sterke sider og oppdage sitt potensiale.

Det var det jeg hadde tenkt på så langt:)

I de større linjer kan vi jo tenke litt rundt hvordan idrettslagenes finansieringsordninger er bygd opp. Idrettsregistreringen vektlegger barn/ungdom som grunnlag for støtte etter antall medlemmer. Er det med på at det ikke satses på voksne? Hvem har sagt at idrettslag kun er for de under 30…? Hvordan brukes tippemidler og kommunale midler på anleggssiden i kommunen? Er det skjevfordeling f.eks. i favør mange kunstgressbaner, eller fordeles midlene etter gode fordelingsnøkler som behandler alle aktiviteter likt, basert på antall medlemmer og aktivitet? Hvordan er vilkårene for å få treningstider i de kommunale hallene – har  idrettsrådet rettferdige fordelingsnøkler som er med på å legge til rette for ulike aktiviteter, eller er det noen som for-fordeles? Ny Idrettsmelding og ny fordelingsnøkkel for tippemidlene gir 650 millioner ekstra til anlegg – hvilke anlegg prioriteres i Karmøy? Ny nasjonal transportplan satser svakt på sykkel- og gangstier, hvordan er status i Karmøy? Kan vi sykle til jobben om vi vil, du og jeg? Vi snakket også om hvorvidt høye kontingenter kan være til hinder for at barn fra økonomisk dårlig stilte familier ikke deltar i aktiviteter – er det et tema som kunne vært belyst bedre?