Dagene flyr, og for tiden har jeg tre arbeidsplasser, Bokn, Karmøy og Haugesund med prosjektarbeid «Helseteam for eldre». Spennende og utfordrende med flere ulike roller, men må innrømme jeg gleder meg til å kunne ha ett fokus.

Samhandlingsprosjektet «Helseteam for eldre» der jeg er prosjektleder leverer sluttevalueringsrapport til styringsgruppen i Helsetorgmodellen den 1/7. Vi har gjennomført ca 150 forebyggende hjemmebesøk til eldre i Haugesund og Bokn kommune. Samme verktøy og metodikk har fungert bra i to vidt forskjellige kommuner. I forrige uke presenterte jeg prosjektet på konferanse «Samhandling for eldres helse» i Stavanger, arrangert av SESAM. Gode tilbakemeldinger, såvidt jeg fanget opp. 18/6 har vi fått 20 min i det nye topplederforumet (samhandlingutvalg, forankret i samhandlingsreformen og ansvarligfor nye tjenesteavtaler mellom kommunene og helseforetak), jeg håper vi kan vise for ordførere og rådmenn hvor spennende det er å jobbe forebyggende/helsefremmende med eldre?

På Karmøy var jeg med i mitt første LSU-møte (lege-samarbeidsutvalg, knutepunkt mellom kommunen og fastlegegruppen). Som kommuneoverlege har jeg møteplikt og sekretærfunksjon, men ikke stemmerett. Tillitsvalgt for legene + hans vara, avdelingssjef helseavdelingen og personalansvarlig stiller på møtet. Sakslisten bestod av ulike infosaker viktig for legetjenestene i kommunen, om ledige hjemler, ferieordninger, akuttberedskap på dagtid m.m. LSU sammen med ALU (allmennlegeutvalget) er de viktigste kontaktpunktene mellom kommune og legene, en kontakt som er svært viktig ettersom det er kommunen som er ansvarlig for alle tjenestene, inkludert fastlegeordningen. Dette samarbeidet fungerer heldigvis godt i kommunen. Jeg har noen tanker om å effektivisere informasjonsflyten og effektiviteten gjennom webressurser der vi kan samle all relevant info, møtereferater m.m.

Til høsten er jeg invitert på hospitering til Bergen av kommuneoverlege Arne Bang for å lære mer om «Vestlandsløftet» og hvordan vi skal få til elektroniske meldinger mellom pleie- og omsorgssektor i kommunen og sykehus/fastleger. Det skulle ikke værenødvendig å sende fax i 2012. Gode IKT-ordninger er en av de aller viktigste forutsetningene for god samhandling, både internt i kommunen og utad mot sykehus etc. Dette kan ikke understrekes nok!