Karmøy-dag i dag. Møte med Fylkesmannen for å drøfte legesituasjonen i kommunen, inkludert min egen funksjonsom kommuneoverlege. Gode gjennomganger om fastlegesituasjonen, tilsynslegefunksjonen, legevakt/ØH-tilbud m.m. Bra måte få litt mer oversikt hvor skoen trykker og hva som fungerer bra. Det har vært gjort en god jobb forankret ikommunens legeplan, og man har lyktes rekruttere flere fastleger, fått en mer stabil legevakt m.m. Revisjon av legeplan blir viktig jobb i høst. Samhandlingsreformen stiller økte krav til kommunen, og en stabil og solid legedekning er viktig forutsetning for å lykkes i dette.

Resten av dagen gikk til «småting» som å melde fra til Helfo at en av fastlegene ønsker å øke antallet pasienter på sin liste. Enkelt nok, bare å sende en mail til Helfo med bekreftelse. Men så er det dette med dokumentasjon: Brev fra fastlege samt min bekreftelse til Helfo må inn i kommunens arkivsystem «Esa-web», og det er et nytt system for meg som det tar tid å bli kjent med. Men jeg ønsker gjøre det riktig fra starten, og det betyr at jeg nå i starten bruker littlang tid på å behandle egentlig enkle saker.

Jeg håper vi kan få i gang en veiledningsgruppe for samfunnsinteresserte leger på Haugalandet og bygge opp et faglig nettverk der vi kanmøtes og drøfte ulike saker. I Sørfylket har de slike grupper oppe og går, og jeg tror det er uvurderlig for å kunne gjøre en god jobb som samfunnsmedisiner. For få kommuneoverleger er spesialister i samfunnsmedisin, meg selv inkludert. Her er det learning by doing! Gode kolleger og god kontakt «opp» i systemet til fylkeslege/fylkesmann er viktige forutsetninger i mitt videre arbeid.