Nå skal norske fastleger danse etter pasientenes fløyte – i en runddans etter å bli så populær som mulig. Vi skal belønnes med stjerner om vi oppfører oss godt nok. Det er iallefall det http://www.legelisten.no har tanker om med sin nye nettside. Hopp, fastlege, hopp!

Trenger vi en slik nettside? Er det uunngåelig at slikt kommer? Er det noe poeng å lage noe oppstyr rundt det? Kanskje vil det dø ut av seg selv, om det ikke har livets rett. Vi blir sikkert allerede vurdert og omtalt i ulike nettfora, på facebook osv. Visstnok (ifølge de som står bak legelisten.no) har de liknende nettsider i Storbritania. Forskjellen er nok stor mellom en kommersiell privat aktør (legesiden.no) og en offentlig aktør med et tydelig mandat. Jeg er svært tvilsom til legesiden.no og et slikt konsept, og jeg vil tro det er formuleringer om personvern som kan støtte min oppfatning av at dette ikke er noe vi trenger. Isolert sett er dette kanskje et blaff, men det er ganske sikkert en trend som vil komme sterkere og sterkere. Det heter vel ikke pasienter lenger, det heter kunder. Legens ord er ikke lov lenger. Legerollen er under forandring. Folk sjekker helsa si mer og mer på egenhånd. Det er sikkert ikke lenge før man får kjøpt CRP-tester på apoteket (en utvikling apotekkjedene sikkert ikke har så mye i mot, ta f.eks. Boots-apotekenes tvilsomme «sjekk-ditt-kolesterol»-kampanje der de etter min mening driver feilopplysning og narrer folk til å tro at alle må ha kolesterol under 5 – og hvem tjener på det mon tro…). Flere og flere kjøper egne blodtrykksapparat osv. og stoler kanskje ikke på at det er nok å gå til fastlegen… Og nå skal vi altså vurderes med stjerner, som sirkusartister? Hopp høyere!

Befolkningen stiller større og større krav til helsevesenet, og forventningene er ofte altfor høye. En kvinne jeg møtte på sykehuset i min turnustid på sykehuset i Haugesund var blitt bitt av et insekt på leggen og det utviklet seg en erysipelas hun måtte få iv-behandling for. Hun syntes det var svært dårlig at vi ikke var i stand til å ta en blodprøve som kunne vise hvilket insekt hun hadde blitt bitt av. Jeg måtte forklare at det var litt vanskelig… Det går mange serier på TV der medisinerne finner ut hva det skal være. Kanksje er det også med på å påvirke hvilke forventninger befolkningen har til helsevesenet? Som fastlege ser jeg at jeg ofte ikke sitter med kunnskapen selv, men jeg blir knutepunktet for pasienten ved å kunne finne fram til den. Hva som skjer videre med pasientene er jo ofte avhengig av den oversikten JEG sitter med, over instanser jeg kan henvise videre til, private aktører, aktører med refusjonsordninger, rehabiliteringsinstitusjoner osv. Og det er en jungel der ute! Som fastlege har jeg funnet ut for lengst at jeg kan ikke ha oversikt over alt. Men jeg prøver å guide pasientene mine videre. Jeg kan godt si at «dette kan jeg ikke noe om» og så googler vi sammen og leter fram informasjon. Det aksepterer som regel pasientene, jeg tror ikke det skaper mistillit («dette burde du da kunne doktor!»), kanskje tvert imot. Er pasientene mine misfornøyde håper jeg at jeg kan få den beskjeden når vi sitter sammen – og ikke gjennom en stjerneskala på internett.

Alle har i dag internett, og jeg tror mange pasienter googler og sjekker ut det meste for å forsikre seg om at de medisinene fastlegen ga, eller den diagnosen de fikk, er korrekt. Det finnes mange ulike forum der pasienter utveksler erfaringer, og ikke minst pasientforeninger presser på for å få mer fokus på nettopp sin lidelse. Midt oppi dette skal fastlegene holde stand og gjøre gode faglige vurderinger med sin integritet intakt. Jeg kjenner mange dyktige fastleger som daglig ordner opp i det meste og holder listen sin frisk. Men jobben innebærer også å si nei, å ikke sykemelde, å ikke skrive ut medisiner det ikke er indikasjon for, å nedjustere fokuset på symptomer som ikke anses å være av betydning, å dempe sykdomsfokuset. Min erfaring er at med god kommunikasjon og nok tid til å forklare de avgjøresler jeg som fastlege tar, er pasientene mine som regel med på det, og vi blir enige til slutt. Noen ganger må vi inngå kompromisser og finne løsninger som vi tror kan fungere. Men jeg har også nektet å skrive ut sykemeldinger det det var sosiale forhold som lå bak, der arbeidsgiver nekter innvilge permisjon, og jeg som lege må ta støyten og være «kjip». Der mistet jeg en pasient. Men jeg må kunne stå for det faglige. Ikke alltid vil pasienten forstå det. Jeg hadde etter dette trolig fått kun 1 av 5 stjerner på legelisten.no, og kanskje blitt vurdert som «lite imøtekommende og forståelsesfull». Hvilken verdi skal det ha at pasienter skal kunne sette fastleger i gapestokken uten mulighet til å ytre seg tilbake?

Norske pasienter blir nok møtt på mange ulike måter, fastleger er ikke annet enn mennesker og er ulike som alle andre. Også faglig har norske fastleger ulike tilnærmingsmåter. Det er ikke et maskineri man kommer inn i når man oppsøker fastlegetjenesten, det er et system av mennesker som jobber ut fra sine forutsetninger, og de er mange flere enn bare en felles legeutdanning. Når pasienter er misfornøyde er det som regel dårlig kommunikasjon som ligger bak. Det er såvidt jeg har fått med meg sjeldnere at det er rent faglige beslutninger som medfører misnøye. Det å føle at man ikke blir hørt eller tatt på alvor fører til klagesaker og konflikter mellom behandler og pasient. Kommunikasjon, respekt, folkeskikk, empati – ikke så lett bestandig? Det er nok slik at i en travel hverdag med kanskje for mange konsultasjoner blir det kanskje ikke alltid rom for «den gode samtale». Før i tiden godtok folk det. Det gjør de ikke lenger i samme grad (vel, de eldre gjør det – de har voldsom respekt for legen og den hvite frakken, men yngre generasjoner ser på fastlegen som en serviceyter på lik linje med tannlegen og frisøren, og er man ikke fornøyd med frisyren så går man til en annen neste gang), og det må vi som fastleger forholde oss til. Pasientenes økte kompetanse gjennom bruk av internett osv stiller større krav til oss, og vi må kommunisere godt nok for å skape den tilliten pasienten trenger for å føle seg trygg på at her er det gjort gode vurderinger. Og kanskje er det med på å kvalitetssikre arbeidet vi gjør?

Det er innført fritt sykehusvalg, og som pasient kan man vurdere de enkelte sykehus`ventetider og resultatoversikt fra brukerundersøkelser osv. Det er lagt til rette for at det skal være mulig å si noe om kvaliteten på de ulike sykehus. Jeg tror nok det virker inn på sykehusene og bidrar til et ønske om bedre og mer effektiv drift, for å komme bedre ut på slike kvalitetsindikatorer. Men skal også sykehuslegene vurderes på personnivå slik fastleger nå risikerer? Skal en pasient som skal gjennomgå et inngrep kunne forlange å få den legen framfor den legen som operatør, basert på hvor mange stjerner legene har fått? Hvor skal dette ende? Kommer vi til å se det samme i andre «bransjer», som i skoleverket? Skal det komme nettsider der lærerne blir vurdert (anonymt) av sine elever med stjerneskala og kommentarer? Det neste blir kanskje barnehager der foreldre skal uttale seg om de ansatte og avdelinger – «til hjelp for andre som skal velge hvor de vil barna skal gå»? Vi prøver å holde ungene våre unna slike nettsamfunn der det gjøres vurderinger av personers egenskaper (penest.no og liknende nettsteder). Daglig spyr TV ut reality-søppel der det skal vurderes +/-, baksnakkes og sjikaneres. Hvordan vil samfunnet preges om disse trendene nå skal slå rot inn i offentlige helsetjenester?

Kan det hende at fastleger – som tross alt bare er vanlige mennesker av kjøtt og blod, om noen skulle tro noe annet (av og til hører jeg snakkes om «disse legene» som om det skulle være snakk om en spesiell rase) kan ta dette inn over seg på en negativ måte? Hva kan konsekvensene være, på sikt? Det er allerede vanskelig å rekruttere yngre leger inn i fastlegeyrket. Jeg tror ikke tiltak som legelisten.no og offentlige gapestokker vil gjøre det noe lettere. Pasientmassen kan risikere å framstå mer og mer som et mangehodet troll som glefser og krafser og eter deg opp om du ikke gjør som det vil… Alle leger lever med bekymringen at noen klager deg inn til fylkeslegen. Jeg har selv opplevde i turnustiden at noen klaget på en avgjørelse jeg tok. Det var ingen stor sak, og det fikk ingen store konsekvenser for noen, og det var i grunnen en klage på systemet mer enn på meg. Men jeg husker godt ubehaget og at jeg kjente på hjertebanken da overlegen på avdelingen tok meg til siden etter et morgenmøte for å informere meg at det var kommet en klage på meg. På meg?? Jeg som forsøker å gjøre alt etter boka, og føler jeg kommuniserer bra med pasientene mine. Der og da hadde jeg ingen anelse hvem det kunne være som hadde klaget på meg – jeg visste ikke om noen situasjoner der noen var misfornøyde med meg. Det aktuelle var at jeg en dag på kirurgisk poliklinikk ikke var villig til å gjøre et kirurgisk inngrep på hånda til ei eldre dame som en spesialist måtte utføre, og da det ikke var denne typen spesialist på jobb denne dagen ble dama sendt hjem igjen, for jeg var ærlig på at dette hadde jeg ikke kompetanse til, og det uheldige var at hun var gammel og skrøpelig og gikk tom for oksygen på tanken sin mens hun ventet, og det hele ble en belastning for henne (det kunne jo fastlegen som henviste henne til kirpol ha tenkt på, og sjekket ut at det var mulig å gå gjort aktuelle inngrep den dagen!). Det kom til og med et leserinnlegg i avisa, der pårørende til den eldre kvinnen som måtte reise fra sykehuset med uforrettet sak, anbefalte sykehuset å treffe tiltak for å unngå at «turnuslegen blir en produent av ventelister i helsevesenet».

Du risikerer alltid som lege å få klager på deg, selv om du har gjort gode (nok) vurderinger. Om en slik frykt får lov å vokse, ernært av stjerneskalaer på internett og liknende fenomener, kan vi på sikt bevege oss mot et samfunn og helsevesen der vi begynner å behandle mer og mer «for sikkerhets skyld», henviser mer «for sikkerhets skyld» og tar masse unødvendige undersøkeler og prøver «for sikkerhets skyld». Og i mistillitens navn får flere og flere private sykeforsikringer, «for sikkerhets skyld», og prioriteres i køen foran de som ikke har det. Ender vi opp med et samfunn der ingen våger hjelpe den som ligger bevisstløs på gata, i frykt for å bli saksøkt i ettertid om man gjør noe galt? Det kan tenkes at helsevesenet på sikt kan påvirkes på en negativ måte dersom den enkelte (uansett fastlege, sykehuslege, tannlege eller sykepleier) i økende grad blir objekter som skal vurderes med stjerner og karakterer. (En parallell: skoler som trikser og mikser for å skåre høyere på nasjonale tester for å framstå som bedre enn gjennomsnittet, som helst ikke vil ha innvandrerbarn i klassene sine pga de trekker ned snittet, osv. Kan det hende at leger er så menneskelige at de kanskje over tid ville justere sin praksis for å komme bedre ut på ulike typer «målinger»?).

Jeg tror også at fastlegeordningen på mange måter kan bli bedre, og jeg synes det er trist at det kommer slike nettsider som legesiden.no – det er i grunnen et symptom på at mange nok ikke er fornøyde, tenker jeg . Jeg tror mange norske fastleger skulle hatt bedre tid til pasientene sine, tid til å se helheten og ikke bare bruddstykker, til å legge vekk PCen og reseptblokka og lytte til . Men fastlegene jobber under de forutsetninger som er lagt, av legeforeningen, KS og helsedepartementet. De økonomiske styringsverktøyene dikterer i stor grad hva fastlegene bruker sin tid på. Takstheftet er sentralt. Lengden på listen til den enkelte er kanskje for lang i noen tilfeller. Men det er så mye som spiller inn. Jeg har en liste på kun 540 pasienter i 50 % stilling. Men jeg tipper at etter 20 år som fastlege hadde jeg jobbet mye mer effektivt og kunnet ha flere pasienter på lista mi. Men sentralt bør det uansett være at man skal kunne gjøre jobben sin som fastlege, og ivareta portvaktfunksjonen der vi forvalter store ressurser på vegne av befolkningen (når vi avgjøre hvem skal få MR av kneet sitt, og hvem skal ikke osv), uten en overhengende frykt for å få klager på seg, eller for å bli hengt ut anonymt i ulike nettfora. Jeg mener dette bør det tas stilling til, for dette er en trend som vi bare ser starten av. Pasientrettigheter er bra, men det må finnes noe som heter fastlegerettigheter også!

(Til syvende og sist er dette bare enda en side ved det som gjennomsyrer samfunnet vårt nå: Alle skal vurdere alt og alle – på facebook og hva det heter alt. Jeg  tror det gjør mye med den psykiske helsa til hele befolkninga å leve under dette konstante vurderings-presset der vi er opptatt av antall «likes» og tomler opp. Vi står med hodet i sanda og graver oss ned i en vurderingsverden der vi tror vi får bedre liv om vi bare følger godt nok med på hva alle andre gjør – i jakten på det perfekte, på den beste gassgrillen, på den beste ferieplassen, på den beste fastlegen. Blir vi noen gang fornøyd?).