Hver 2. torsdag har vi hatt tverrfaglige møter i «Helseteam for eldre» der vi gjør tverrfaglige og helhetlige drøftinger av kasustikker med eldre vi har vært på forebyggende hjemmebesøk og fanget opp en (slik vi har definert det i eget kartleggingsverktøy med risikoskår!) «forhøyet risiko for funksjonssvikt og/eller sykdom». I dag hadde vi 2 svært interessante kasustikker der det stod ganske dårlig til hos de to damene det gjaldt, begge i slutten av 70-årene. Ernæringsproblemer, smerter, inaktivitet, funksjonsfall, kognitiv svikt, fallrisiko, ubehandlet beinskjørhet, polyfarmasi og et klart behov for tidlig innsats for å unngå en forverret situasjon. Selv om både fastlege og diverse kommunal omsorg er inne i bildet i slike tilfeller, ser vi som her at det mangler en helhetlig tilnærming. Fastlegene ser pasientene gjennom «et nøkkelhull», hjemmehjelpen har ikke tid til annet enn det aller mest nødvendige, pårørende bor på annen kant av landet, ektefellen er død… Resultat: skrøpelige eldre med dårlig nettverk som bor i lite egnede boliger, og som med ganske stor sikkerhet vil kreve tyngre hjelp/tjenester i form av sykehusinnleggelser og etterhvert heldøgns institusjonsplass.

Noe av det vi får gjort i slike tilfeller: Koble inn hørselkontakten i kommunen, be om vurdering mer hjemmesykepleie, melde på balansekurs i kommunen i regi av fall-team, gi råd og anbefalinger til fastlege om videre utredning, endringer medikamenter og evt. innleggelse for 3 dagers vurderingsopphold på  geriatrisk avdeling om kompleksiteten er stor. Les mer om prosjektet her: www.helsetorgmodellen.no

Etter litt drøfting med prosjektmedlemmer om veien videre, om evalueringen som skal være ferdig 1/7 og hva vi ser ut til å ha oppnådd med prosjektet, hastet jeg videre til infomøte om nytt norsk nødnett. Politi, helse og brann skal få felles moderne nødnett med nye muligheter… Helsedirektoratet står i spissen, sammen med DNK (direktorat for nødkommunikasjon) og HDO (helsetjenestenes driftsorganisasjon). Deler av Østlandet er allerede i gang, og vårt område skal «go live» høsten 2014, etter planen. Det vil kreve en del av kommunene og AMK/helseforetaket å få dette på plass, ikke minst økonomisk. Så her har kommunene en jobb å gjøre, med tanke på framtidig organisering av legevaktene! Skal vi ha lokale LV-sentraler eller skal AMK fortsette å betjene LV-telefonene…?

Nå er det legevakt igjen, og det er nokså rolig. Hodepine, øyekatarr, astma og kyssesyke… You never know what youre gonna get… Synes legevakt er greit, men mister døgnrytmen og er egentlig glad jeg ikke har legevakt som en del av den nye jobben i ny kommune til høsten. Familien er enig:)