Travel men spennende dag på kontoret i dag, har foreløpig kun en dag i uka i Karmøy. Først møte med representanter for private skoler som skal starte ny drift til høsten, de hadde satt seg grundig inn i forskrift om MHV i skoler og barnehager, og leverte gode søknader med fyldig dokumentasjon på alt fra renholdsplan til inneklimavurderinger og sikkerhetstiltak. Det er mange krav som skal oppfylles! Så er det da også nærmest barnas arbeidsmiljølov vi snakker om, så noe annet hadde vært feil. Alle skoler skal i grunnen være godkjent, men mange er nok «midlertidig godkjent» rundt om i landet. Veldig bra at dette tas på alvor og at man ser at dette er et godt verktøy for å sikre god drift, og ikke kun et byråkratisk tidsspille og unødvendige papirarbeid. Representantene sa prosessen med å skrive søknaden var lærerik og hadde ført til mangefruktbare diskusjoner.

Resten av dagen gikk hovedsaklig med til langt og godt møte med den nye folkehelsekoordinatoren i kommunen, som med stor entusiasme og mange ideer klør i fingrene etter å gyve løs på utfordringene… Vi startet møte med en utendørs spasertur, og fikk klarnet hodet litt. Spasertur-møter er undervurdert! På kontoret mitt har jeg fått opp stor tavle som kan skrives på. Synes det er effektivt å tegne opp og se sammenhenger i stoffet vi jobber med, lovverk, arbeidsgruppper, piler hit og dit… Når vi er ferdig tar jeg bilde med iPhone og sender på epost til meg selv så jeg kan printe ut oversikten og huske de store linjene. Så er tavla klar til ny bruk:) Tema i dag ble hvordan vi skal gå fram for å forankre arbeidet i kommunens planverk, få noen gode rammer for mulige prosjekter og unngå at innsatsen kun blir «spor i sanden». Stikkord videre blir trolig å få etablert et folkehelseforum og utarbeide en konkret handlingsplan/folkehelseplan med tiltak og prosjekter det settes av penger til. Vi er begge svært interessert i å se på idrettslagenes rolle i lokalsamfunnene, og hvilke muligheter som ligger her for å f.eks. legge mer tilrette for lavterskel trimtilbud for voksne. Videre drøftet vi forskjellen på å jobbe med folk og å jobbe med pasienter, dvs nyanseforskjellene mellom forebyggende og helsefremmende arbeid. Kommunens tjenesteytere vil hovedsaklig ta seg av det forebyggende (redusere risikoen for å bli syk, eller forverring av etablerte helseplager), mens folkehelsearbeidet kanskjemer skal ha et helsefremmende fokus, der vi kan definere det som en prosess der folk blir satt i stand til å ta seg bedre av seg selv. Dette i henhold til Ottawa-charteret fra WHO 1986, med de fem grunnsøylene for helsefremmende arbeid?

«I Ottawa-charteret, som ble utarbeidet og godkjent på den første Internasjonale Konferansen om Helsefremming i Ottawa, Canada i 1986, understrekes det at helsefremmende arbeid har klar sammenheng med politikk, med alle samfunnsnivåer, og med lokalmiljøet rundt oss. De fem hovedstolpene i charteret er:

Å bygge opp en sunn helsepolitikk – det vil si ”plassere ’helse’ på sakslisten til de bestemmende organer på alle områder og nivåer”.

Å skape et støttende miljø – ”helsefremmende arbeid skaper leve- og arbeidsforhold som er trygge, stimulerende, tilfredsstillende og trivelige”.

Å styrke lokalmiljøets muligheter for handling – ”helsefremmende arbeid skal styrke lokalsamfunnet når det gjelder å prioritere, avgjøre, planlegge tiltak og gjennomføre dem for å kunne oppnå en bedre helse”.

Å utvikle personlige ferdigheter – ”helsefremmende arbeid skal støtte personlig og sosial utvikling ved å sørge for informasjon, helseopplysning og kunnskap om mestringsteknikker”.

Å tilpasse helsetjenesten – ”helsesektorens rolle må i økende grad bevege seg i en helsefremmende retning, utover ansvaret for å yte kliniske og kurative tjenester”.

Helsedirektoratet, 1987″